Helt til Kø­ben­havn kun for en kop kaf­fe

BT - - SØNDAG -

En af mi­ne ve­nin­der, bo­sid­den­de i Jyl­land, for­tal­te for­le­den, at et af hen­des børn hav­de rin­get til hen­de og in­vi­te­ret på en kop kaf­fe hjem­me hos dem i Kø­ben­havn. Min ve­nin­de ind­vend­te, at hun og hen­des mand ik­ke vil­le kø­re helt til Kø­ben­havn for en kop kaf­fe - de skul­le ha­ve no­get mad. Det var der ik­ke stem­ning for --- og der­for end­te det he­le med, at min ve­nin­de stod hjem­me i sit køk­ken og la­ve­de mad, som hun og hen­des mand se­ne­re tog med til Kø­ben­havn. Hvor­dan ser du he­le den­ne be­ret­ning? Kan man va­e­re be­kendt at be­de folk kø­re så langt for en kop kaf­fe? Jeg sy­nes, det ly­der som om, den­ne sag er no­get me­re kom­pli­ce­ret end som så. ’Kan man be­de folk kø­re så langt…’ Nu er det jo ik­ke ba­re folk, men en fora­el­dre/barn re­la­tion. Kan man be­de si­ne fora­el­dre kø­re så langt for en kop kaf­fe? Det be­ror igen på re­la­tio­nen. Hvor ta­et­te er de? Hvor gam­melt er bar­net? Har de det over­ho­ve­det godt med hin­an­den? Skul­le mor al­li­ge­vel til Kø­ben­havn, og så ta­enk­te bar­net, at det kun­ne va­e­re hyg­ge­ligt at ses kort? Er det mor, der har valgt at flyt­te til Jyl­land? Kan det ha­ve pro­vo­ke­ret bar­net, som vil sta­tu­e­re et ek­sem­pel: ’Så kan du selv se, hvil­ke kon­se­kven­ser det har!’ Er der no­get med den mand der? Kan det va­e­re ham og bar­net, der har et pro­blem med hin­an­den?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.