Fuglsangs fi­na­le­pro­ble­mer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

af. Ri­sikér og kør med, ind­til be­ne­ne ik­ke kan me­re. Jeg har sid­det med i man­ge fi­na­ler, men det er sja­el­dent, at jeg er sprun­get helt i luf­ten ef­ter en fi­na­le, hvor jeg hver­ken har kun­ne kø­re frem el­ler til­ba­ge. Dér skal jeg for­sø­ge, til jeg sprin­ger i luf­ten.« Har du gen­fun­det tro­en på dig selv her før Liè­ge-Ba­stog­neLiè­ge?

»Ja. Det sy­nes jeg. Tour of Oman (Fuglsang blev num­mer tre i klas­se­men­tet, red.) var en suc­ces­op­le­vel­se, og Giro del Tren­ti­no, der godt nok ik­ke er ver­dens stør­ste løb, har helt sik­kert hjul­pet. Det hand­ler om tro­en på, at jeg fak­tisk er sta­er­ke­re el­ler mindst li­ge så sta­erk som de an­dre. Når jeg har go­de ben og sid­der i fi­na­len, skal jeg ik­ke ta­en­ke, at de an­dre er bed­re - at en suc­ces­rig fyr som Alejan­dro Val­ver­de sid­der med to fin­gre i na­e­sen, mens jeg ta­en­ker, at det ni­ver lidt i mi­ne ben. Det gør det sik­kert og­så i hans. Han ved, at han kan gø­re det, og får jeg og­så vendt sku­den på

GTV2/Eu­rosport kl. 14.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.