Kam­pen om slar­af­fen­land

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LYNG­BY AC HOR­SENS SIL­KE­BORG VEJ­LE BOLD­KLUB FC FRE­DE­RI­CIA VEND­SY­S­SEL HB KØ­GE FC HELS­IN­GØR FC ROSKIL­DE SKI­VE NA­EST­VED FC VESTSJAELLAND Op­ryk­ning Nedryk­ning po­ints for­spring til fjer­de­plad­sen lig­ner de kon­ge­blå dog fort­sat en opryk­ker før mø­det mel­lem num­mer et og to. Men in­tet er gi­vet, på­pe­ger han.

»Det bli­ver en pis­se­fed kamp med en mas­se på spil. Det bli­ver jo helt vildt her til sidst i 1. di­vi­sion,« si­ger David Ni­el­sen med hen­vis­ning til de hi­sto­ri­ske tre op­ryk­nings­plad­ser i spil som føl­ge af struk­tu­ra­en­drin­gen i Su­per­liga­en den kom­men­de sa­e­son.

»Al­le tra­e­ne­re og spil­le­re fø­ler, de ka­em­per for klub­ber­nes ek­si­stens. 16 15 12 13 10 10 11 10 8 8 7 2 5 5 9 4 8 8 4 5 7 5 3 7 5 6 5 10 8 8 11 11 12 13 16 17 47-28 42-23 40-25 47-36 36 - 33 30 - 30 27 - 27 31 - 36 36 - 44 26 - 32 24 - 39 19 - 52 Med al­le de drøm­me, der le­ver om at få lov at spil­le i slar­af­fen­land na­e­ste år, er det jo et ka­em­pe pres at spil­le un­der,« fort­sa­et­ter David Ni­el­sen. Du­el til mel­lem 12 og 20 mio. kr. Det er da og­så vold­som­me aen­drin­ger, der er i sig­te i til­fa­el­de af en op­ryk­ning, for­kla­rer fod­bol­dø­ko­nom på De­loit­te, Jes­per Jør­gen­sen.

»Når du be­gyn­der at reg­ne tvind­ta­eg­ter, fle­re til­sku­e­rind­ta­eg­ter og sponsor­ind­ta­eg­ter, så lig­ger der vel et sted mel­lem 12 og op til 20 mio. kr. til klub­ber­ne i øge­de ind­ta­eg­ter,« si­ger han, men på­pe­ger dog, at der og­så føl­ger øge­de ud­gif­ter.

Det ken­der man alt til i AC Hor­sens, hvor ch­eftra­e­ner Bo Hen­rik­sen ik­ke vil fo­ku­se­re på Su­per­liga end­nu. Blik­ket er på dagens topkamp mod Lyng­by, som Bo Hen­rik­sen med liga­top­sco­rer Kjartan Fin­n­bo­ga­son som trum­f­kort ser go­de mu­lig­he­der for at dril­le og der­med over­ta­ge duk­se­plad­sen fra.

En­der det i sid­ste en­de med AC Hor­sens i Su­per­liga­en vil Bo Hen­rik­sen dog godt ga­ran­te­re, at man har la­ert af det ma­re­ridt, der ko­ste­de bå­de fy­rin­ger og af­ske­di­gel­ser i klub­ben.

»Nu har vi prø­vet at sa­et­te vo­res øko­no­mi på spil i den grad. Jeg vil ik­ke øn­ske for min va­er­ste fjen­de, at det sker for nog­le an­dre. Det var nog­le rig­tig hår­de år, hvor der stort set ik­ke var en uge, uden der var nog­le, der blev fy­ret el­ler op­sagt. Så i den for­stand er der in­gen tvivl om, at vo­res lil­le fod­bold­klub kom­mer til at va­e­re yd­myg og sa­et­te ta­e­ring ef­ter na­e­ring.«

Men først ga­el­der det Lyng­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.