Til­lyk­ke med fi­na­len, Aar­hus

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET VAR EN for­nø­jel­se at se Aar­hus Sta­dion eks­plo­de­re tors­dag af­ten. Po­kal­tur­ne­rin­gen er en tur­ne­ring, der fyl­der ek­stremt me­get i AGF, og det var ty­de­ligt at se på bå­de spil­le­re, fans og sa­er­ligt for­mand Lars Four­nais, som jo dår­ligt kun­ne va­e­re i sig selv. Det er rig­tig godt, at klub­ben er i fi­na­len og end­nu bed­re, at det er FC Kø­ben­havn, den skal mø­de, for så bli­ver det den tra­di­tio­nel­le forta­el­ling om den sto­re provin­s­klub mod ho­vedsta­dens mester­hold. Det er godt for dansk fod­bold og godt for AGF. Be­ty­der det så, at AGF nu en­de­lig har ind­ledt sin vej mod top­pen af dansk fod­bold? At po­kal­fi­na­len bli­ver ven­de­punk­tet for år­ti­ers derou­te? Jeg er ik­ke over­be­vist. På in­gen må­de. Der er in­gen grund til at for­ned­re, at AGF er nå­et he­le vej­en til Par­ken. Det kor­te af det lan­ge er, at de har vun­det de­res kam­pe, og der­for selv­føl­ge­lig fortjent, at de står i fi­na­len. Men en per­ma­nent til­ba­ge­komst til den bed­ste del af Su­per­liga­en, sker ba­re ik­ke med en­kel­te go­de kam­pe. Den slags kra­e­ver ud­vik­ling i spil­let på ba­nen, og der er jeg vir­ke­lig ik­ke sa­er­ligt im­po­ne­ret over det, AGF le­ve­rer. For mig at se har de det sid­ste lan­ge styk­ke tid kun be­va­e­get sig den for­ker­te vej. Jeg no­te­re­de mig, da de ryk­ke­de op, at for­man­den sag­de, at det var mar­ke­rin­gen af, at no­get stort var på vej. Men ser man på de­res po­intscor­ing lig­ger de jo på kan­ten af to­tal fi­a­sko, hvis det gam­le sy­stem med to nedryk­ke­re gjaldt.

I bed­ste fald er de på vej ud på en om­vej, men hvis jeg skal va­e­re helt ae­r­lig, så kan jeg ik­ke hu­ske, at jeg har set AGF spil­le en god kamp, hvor man har kun­net se en po­si­tiv ud­vik­ling og ret­ning.

Det var sva­ert un­der Morten Wieg­horst, og det er sva­ert un­der Glen Rid­ders­holm.

Jeg kan ik­ke se, hvad det er, de er go­de til. Glen har en klart de­fi­ne­ret stil, som pri­ma­ert hand­ler om at spar­ke en lang bold op ef­ter Dun­can og så va­e­re ag­gres­siv på an­den­bol­de­ne og i pres­spil­let. Og prin­ci­pi­elt kan det jo va­e­re li­ge så godt som alt mu­lig an­det, men når mod­stan­der­ne har kun­net da­em­me op for det, sy­nes jeg ba­re ik­ke, de har me­re at kom­me med.

Og det er jo hel­ler ik­ke for­di, de har va­e­ret uhel­di­ge. Der er ik­ke man­ge po­int, som de kan si­ge, at de skul­le ha­ve haft. JEG SY­NES, DE har man­ge dyg­ti­ge spil­le­re. Med den trup bur­de de lig­ge bed­re, end de gør.

Til som­mer vil der va­e­re en mu­lig­hed for at for­sta­er­ke sig, så man kan få spil­le­re, der pas­ser ind i den nye tra­e­ners sy­stem, og det kan må­ske va­e­re løf­te­stang for det nye AGFpro­jekt.

Omvendt sy­nes jeg ik­ke, at de se­ne­ste trans­ferak­tio­ner har for­sta­er­ket AGF na­ev­ne­va­er­digt. Tva­er­ti­mod.

Jeg sy­nes, at AGFs fans og Aar­hus by har fortjent en stor op­le­vel­se og en suc­ces, som det jo er at spil­le en po­kal­fi­na­le. Aar­hus er en fan­ta­stisk fod­bold­by, og kun Brønd­by og FC Kø­ben­havn kan mat­che den stem­ning og kulis­se, som er i Aar­hus. Så fol­ket un­der jeg i den grad op­le­vel­sen.

Men jeg sy­nes ik­ke, jeg kan se, at AGF er i en be­va­e­gel­se, der en­der med, at AGF in­den for en over­sku­e­lig frem­tid er til­ba­ge i top­pen af dansk fod­bold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.