DEN LAN­GE VEJ

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PO­RTRA­ET Nu skal det her ik­ke hand­le om mig, men jeg bil­der mig ind, at jeg har en anek­do­te, der kan forta­el­le, hvad det er, Kas­per Sch­mei­chel er vok­set op med. Det var au­gust 1993, og jeg var li­ge ble­vet 15 år. Lidt for gam­mel til at sam­le på au­to­gra­fer, uden det var en smu­le sa­ert, men nu var jeg på Brønd­by Sta­dion sam­men med mit fod­bold­hold for at se Man­che­ster Uni­ted spil­le tra­e­nings­kamp, og der kom Kas­per Sch­mei­chel gå­en­de. Seks år og med sin far, ver­dens bed­ste må­l­mand, på vi­sit i Dan­mark. ’Han bli­ver sik­kert og­så til no­get en dag’, ta­enk­te jeg og bad ham skri­ve sin au­to­graf på mid­ten af kamp­pro­gram­met. K-A-S-P-E-R skrev han med stor blok­bog­sta­ver, og så gik han sam­men med en 19årig Ry­an Gig­gs, Roy Ke­a­ne, Eric Can­to­na og de an­dre Man­che­ster Uni­ted-stjer­ner ned i om­kla­ed­nings­rum­met.

Kas­per Sch­mei­chels op­va­ekst i en nød­de­skal. For­vent­nin­ger­ne, sam­men­lig­nin­gen med far og en op­va­ekst blandt ver­dens­stjer­ner.

Kon­trast: Kas­per Sch­mei­chel

BLÅ BOG FØDT: 5. novem­ber 1986. PO­SI­TION: Må­l­mand. KLUB: Lei­ce­ster FC. TID­LI­GE­RE KLUB­BER: Man­che­ster Ci­ty (Le­jet ud til: Dar­ling­ton, Bury, Fal­kirk, Car­diff Ci­ty og Coven­try), Notts Co­un­ty og Le­eds Uni­ted. LAND­SKAM­PE: 20. var 14 år og li­ge flyt­tet til Dan­mark med sin sø­ster og mor, mens hans far tog fra Portu­gal til­ba­ge til Eng­land, hvor han nu skul­le spil­le for Aston Vil­la. Kas­per Sch­mei­chel hav­de ik­ke bo­et i Dan­mark, si­den han var fi­re år, og han ane­de ik­ke, hvad han skul­le la­ve, så da en af hans ven­ner for­tal­te, at han skul­le be­gyn­de på Ou­re Idra­et­s­ef­ter­sko­le, syn­tes han, det lød så fedt, at han tog med. Stør­ste må­l­mandsta­lent Mod slut­nin­gen af det før­ste år spil­le­de de in­ter­val­tra­e­ning, og Kas­per Sch­mei­chels hold tab­te 19-21 til et hold, der hav­de en pi­ge på mål.

»Hold da ka­eft, de hav­de en pi­ge på mål, og I hav­de et af Dan­marks stør­ste må­l­mandsta­len­ter, og al­li­ge­vel tab­te I,« hå­ne­de tra­e­ne­ren Bo Pe­der­sen.

Dén kom­men­tar kun­ne Kas­per Sch­mei­chel ik­ke slip­pe. Han var ra­sen­de over at ha­ve tabt, ir­ri­te­ret over, at der skul­le jok­kes i det. Men han ta­enk­te og­så: Var han vir­ke­lig et af Dan­marks stør­ste må­l­mandsta­len­ter?

Kas­per Sch­mei­chel har selv for­talt hi­sto­ri­en til Eu­ro­man, og i en tid, hvor ta­len­ter dår­ligt kan fan­ges og sko­les tid­ligt nok, er den be­ma­er­kel­ses­va­er­dig. En kna­egt, der hav­de va­e­ret med sin far ude på lands­hol­dets tra­e­nings­ba­ner i Ved­ba­ek, si­den før han kun­ne gå, som hav­de set, hvor­dan der blev ter­pet i ver­dens stør­ste fod­bold­klub­ber, og som hav­de le­vet det pro­fes­sio­nel­le liv der­hjem­me, skul­le bli­ve 14 år, før han be­gynd­te at ta­en­ke på sig selv som en ta­lent­fuld må­l­mand.

I dag kan han ta­ge et skridt me­re mod det sen­sa­tio­nel­le en­gel­ske mester­skab i fod­bold, når han som en af Lei­cesters vig­tig­ste spil­le­re mø­der Swan­sea i sa­e­so­nens fjer­desid­ste kamp. I sid­ste uge kald­te hans tra­e­ner, Clau­dio Ra­ni­e­ri, ham over for BTs mand i Eng­land for liga­ens bed­ste ke­e­per. Ta­en­ker man nu, at han må­ske er lidt for­u­dind­ta­get, kan man støt­te sig lidt op ad Pre­mi­er Le­agu­es of­fi­ci­el­le sta­ti­sti­ke­re fra EA Sports, der på de­res så­kald­te Play­er Per­for­man­ce In­dex og­så ran­ge­rer ham hø­jest af al­le må­l­ma­end. Sva­ert ved at føl­ge med Kas­per Sch­mei­chel er hi­sto­ri­en om en dreng, der tog den us­a­ed­van­li­ge vej. Han be­gynd­te sent i Ou­re, ufo­ku­se­ret og uden at vi­de, hvad han skul­le, og tra­e­ne­de på Brønd­bys yng­lin­ge­hold, men hav­de sva­ert ved at føl­ge med. Fik chan­cen i Man­che­ster Ci­ty og røg på le­je i mi­ni­put­klub­ber­ne Dar­ling­ton, Bury, Fal­kirk, Car­diff Ci­ty og Coven­try. Vi­de­re til Notts Co­un­ty, Le­eds og i 2011 Lei­ce­ster. Den lan­ge, us­a­ed­van­li­ge vej. Men ik­ke den til­fa­el­di­ge, for en­hver, der har set ham til tra­e­ning, ved, med hvil­ken de­di­ka­tion han øver sig. En­hver, der har hørt ham forta­el­le om si­ne for­bil­le­der, for­står, med hvil­ken de­tal­je­rig­dom han ud­vi­der sit re­per­toi­re. Han gav os et ek­sem­pel for halvan­det års tid si­den, da han for­kla­re­de, hvor­for han rul­ler, når han har ka­stet sig ef­ter en bold.

»Jeg ka­ster mig vel 50-80 gan­ge un­der en tra­e­ning, og det bli­ver til man­ge gan­ge på et år. Hvis man skal ha­ve en 15-20-årig kar­ri­e­re som må­l­mand, er man nødt til at pas­se på sin krop. Jeg har set rig­tigt man­ge ting på YouTu­be, som an­dre må­l­ma­end har gjort, og hvor jeg må­ske har prø­vet nog­le af tin­ge­ne selv. No­get af det har vir­ket, og an­dre ting har føl­tes una­tur­ligt,« for­tal­te Kas­per Sch­mei­chel.

Hvis man kig­ger ef­ter, kan man og­så se ham svin­ge be­ne­ne frem for­an krop­pen, når han har ka­stet sig til si­den, for­di han ved at stu­de­re de span­ske må­l­ma­end har op­da­get, at de på den må­de straks kan sa­et­te af og der­med hur­ti­ge­re kom­me på be­ne­ne igen.

På den må­de er han en ve­lud­dan­net må­l­mand. Ik­ke fra en be­stemt sko­le, men gen­nem selvvalg­te fjer­n­mo­du­ler hos nog­le af de stør­ste me­stre i Spa­ni­en, Tys­kland og ef­ter prak­tik­ken i Eng­land, hvor han i Man­che­ster Ci­ty kom un­der vin­ger­ne af tre en­gel­ske lands­holds­må­l­ma­end, Tim Flowers, David Sea­man og David Ja­mes.

»Hvor hel­dig har man lov at va­e­re,« som han sag­de i det før­om­tal­te in­ter­view med Eu­ro­man ef­ter net­op at ha­ve for­talt om, hvor­dan han som den ne­der­ste i hie­rar­ki­et blev sat til at hen­te kaf­fe til David Ja­mes. Mens de tra­e­ne­de. Liv el­ler død Vi skal til­ba­ge til Ou­re og sko­le­å­ret 2001/02. På det tids­punkt var Kas­per Sch­mei­chel kun li­ge be­gyndt at de­fi­ne­re sig selv som må­l­mand. Ik­ke som må­l­mandsta­lent, men det var i må­let, han stod, når han spil­le­de. Tid­li­ge­re hav­de han flak­set rundt på kan­ten el­ler i an­gre­bet, men da fa­mi­li­en før­ste gang for­lod Eng­land for at føl­ge far Pe­ter til Spor­ting Lis­sa­bon, blev 13-åri­ge Kas­per meldt ind i Esto­ril Praia, hvor han og en an­den må­l­mand skif­te­des til at stå en halv­leg. Ind­til fi­na­len, hvor Kas­per spil­le­de, ind­til hol­det før­te 4-0, og der kun var 10 mi­nut­ter til­ba­ge. Så det var som us­le­ben med en grøn må­l­mand­si­den­ti­tet, han trå­d­te ud på Ou­re Mark. De tra­e­ne­de hver dag. Og­så ef­ter tra­e­ning. Og hans hold­kam­me­ra­ter kun­ne hver dag se de glat­te kin­der blus­se af et utøj­le­ligt ra­se­ri.

»Selv når vi stod en sen af­ten og hyg­ge­de os med nog­le straf­fe-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.