TIL LEI­CE­STER

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jeg tror, jeg vil­le ha­ve spil­let la­en­ge­re i Pre­mi­er Le­ague, hvis ik­ke det hav­de va­e­ret så­dan. Sa­gen er, at jeg er 29 år, jeg er gift, og jeg har to børn, men folk ser mig sta­dig som no­gens søn Kas­per Sch­mei­chel spark, var hver bold liv el­ler død for Kas­per. Hvis vi score­de et kon­ge­mål på ham, som in­gen i ver­den vil­le kun­ne ta­ge, stod han al­li­ge­vel og råb­te og ska­eld­te sig selv ud. Det var helt gro­tesk,« forta­el­ler Jonas Høgh, der var med på hol­det og en af tre for­love­re fra idra­et­s­ef­ter­sko­len, da Kas­per Sch­mei­chel sid­ste som­mer blev gift med ung­dom­ska­e­re­sten Sti­ne Gyl­den­brand. Uund­gå­e­lig sam­men­lig­ning Pud­sigt nok er Jonas Høgh søn af den tid­li­ge­re lands­holds­må­l­mand og nu­va­e­ren­de må­l­mand­stra­e­ner på lands­hol­det, Lars Høgh, og selv om det lig­ger li­ge for at tol­ke net­op dét ven­skab som na­er­lig­gen­de, for­di søn­ner af lands­holds­må­l­ma­end må­ske har me­get til­fa­el­les, vil den slut­ning va­e­re for nem. For det er ik­ke det sam­me at va­e­re søn af Lars Høgh, som det er at va­e­re søn af Pe­ter Sch­mei­chel. Lars Høgh var en god lands­holds- og su­per­liga­må­l­mand. Men Pe­ter Sch­mei­chel var den bed­ste i ver­den. Må­ske er det et ud­ma­er­ket bil­le­de på for­skel­len, at de fa­er­re­ste ved, hvem Jonas Høgh var søn af, mens Kas­per Sch­mei­chel, ’Årets Spil­ler’ i 2015 og kom­men­de en­gelsk me­ster – og ind­til i sid­ste uge med 534 mi­nut­ter i Lei­ce­ster-må­let uden at luk­ke mål ind – sta­dig bli­ver sam­men­lig­net med sin far. Og­så her. Af mig. Sid­ste år kort før jul blev det lidt af en sag, da bå­de Pe­ter og Kas­per Sch­mei­chel re­a­ge­re­de på sam­men­lig­nin­gen mel­lem dem. I et stort in­ter­view med Daily Mail for­tal­te han, hvor­dan han i si­ne un­ge år hør­te folk stil­le sig op bag hans mål og hvi­ske ’det er Pe­ter Sch­mei­chels søn’, og hvor­dan han sta­dig og i et sti­gen­de om­fang bli­ver mødt af fans, der vil ha­ve en au­to­graf og hu­sker at forta­el­le ham, at han nok er god, men at hans far var bed­re. For ik­ke så la­en­ge si­den, for­tal­te Kas­per Sch­mei­chel, hav­de han og Pe­ter Sch­mei­chel va­e­ret ude at spi­se, da en fan var kom­met over og hav­de bedt om au­to­gra­fer.

»Du er en le­gen­de, me­ster. Din søn gør det og­så godt, men han bli­ver al­drig så god som dig,« hav­de man­den sagt hen­vendt til Pe­ter Sch­mei­chel.

»Gå med dig. Ba­re gå. Du kom­mer her og for­na­er­mer min søn og tror, du kan slip­pe af sted med det,« sva­re­de Pe­ter iføl­ge Kas­per Sch­mei­chel.

»Det bli­ver va­er­re og va­er­re for hver må­ned, der går. Jeg tro­e­de, det vil­le bli­ve bed­re. Jeg ved ik­ke hvor­for. Af en el­ler an­den år­sag er folk me­re in­ter­es­se­re­de i det end no­gen­sin­de. Det har al­drig va­e­ret no­gen form for hja­elp for mig i min kar­ri­e­re. Jeg fø­ler, det na­er­me­re har va­e­ret det mod­sat­te. Jeg tror, jeg vil­le ha­ve spil­let la­en­ge­re i Pre­mi­er Le­ague, hvis ik­ke det hav­de va­e­ret så­dan. Sa­gen er, at jeg er 29 år, jeg er gift, og jeg har to børn, men folk ser mig sta­dig som no­gens søn,« si­ger Kas­per Sch­mei­chel.

Så­le­des og­så jeg, og det be­kla­ger jeg. Men jeg ta­enk­te nu me­re så­dan, den­gang i 1993 på Brønd­by Sta­dion.

PRE­MI­ER LE­AGUE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.