’Tragisk, ufor­stå­e­ligt og uvir­ke­ligt’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KRYD­SER FIN­GRE Ni­cki Pe­der­sen er dybt be­rørt at den sku­du­lyk­ke, som spe­edway­kol­le­ga­en Ken­ni Lar­sen har va­e­ret ud­sat for. »Det er tragisk, ufor­stå­e­ligt og uvir­ke­lig, når så­dan no­get sker,« si­ger Ni­cki Pe­der­sen til BT.

For den tid­li­ge­re ver­dens­me­ster er den tragi­ske ha­en­del­se kom­met ta­et på. Ni­cki Pe­der­sens ka­e­re­ste, He­le­ne Hüt­t­mann, er ku­si­ne til Ken­ni Lar­sen.

»Jeg har jo og­så kendt ham i man­ge år som spe­edway-kø­rer, men vi ved jo ik­ke rig­tigt no­get om, hvad der er sket, selv om vi er ta­et på ham. Vi kan sta­dig kun gis­ne. Det er ik­ke sjovt,« si­ger Ni­cki Pe­der­sen:

»Jeg hå­ber ba­re, at han er i rig­tigt go­de ha­en­der. Og at der er nog­le derop­pe, der hol­der hån­den over ham, så han kan fort­sa­et­te med at le­ve.«

Ulyk­ken ske­te tors­dag af­ten i Oden­se, hvor Ken­ni Lar­sen blev ramt i ho­ve­d­et med et skud fra et luft­ge­va­er. Po­li­ti­et op­ly­ser til Ritzau, at der in­gen vid­ner var til sku­depi­so­den, og at man af­ven­ter at ta­le med Ken­ni Lar­sen for at få af­kla­ret om­sta­en­dig­he­der­ne. Vå­de­skud I går kom Ken­ni Lar­sens fa­mi­lie med føl­gen­de be­sked gen­nem fyn­bo­ens pol­ske klub, Fa­lu­baz:

»Hvad der ske­te med Ken­ni, var et uheld. Ken­ni har gen­nem­gå­et en neu­ro­lo­gisk ope­ra­tion for at fjer­ne kug­len fra et luft­ge­va­er. Ef­ter­føl­gen­de blev han lagt i ko­ma, og han gen­nem­gik sin an­den ope­ra­tion fredag. De var nødt til at fjer­ne ek­stra va­e­ske fra hjer­nen, som skab­te et stort tryk.«

Ni­cki Pe­der­sen si­ger: »Vi kan sta­dig ba­re kryd­se fin­gre og hå­be på, at ope­ra­tio­nen er gå­et så godt, så han kan våg­ne igen og få et nor­malt liv. Nu må vi så se med ra­es.«

Selv er han i dis­se da­ge i Po­len i spe­edway-sam­men­ha­eng. Her for­sø­ger han at hol­de sit fo­kus på slag­ger­ne.

»Da jeg tog hjel­men på i af­tes (fredag, red.) ta­enk­te jeg ik­ke på det, men vi snak­ker jo om det her­ne­de. Jeg har kol­le­ga­er, som jeg li­ge har vendt det med, for spe­edway-spor­ten er jo en ni­che, hvor vi er i sam­me båd. Jeg ple­jer at si­ge, at vi er med i et om­rej­sen­de cir­kus: Vi rej­ser me­get med hin­an­den og kø­rer med og mod hin­an­den. Man kom­mer ta­et på hin­an­den,« si­ger Ni­cki Pe­der­sen.

»Da jeg kom til­ba­ge til ho­tel­let, så lå jeg og ta­enk­te på det. Og jeg har jo og­så snak­ket med He­le­ne (Hüt­t­mann, red.) og hen­des fa­mi­lie om det,« si­ger Ni­cki Pe­der­sen.

Episo­den har og­så få­et spe­edway­kø­re­ren til at ta­en­ke over sit liv i et stør­re bil­le­de.

»Det sa­et­ter tin­ge­ne i et an­det per­spek­tiv med ra­es, når det nu er hans liv, det dre­jer sig om. Jeg har haft kol­le­ga­er i spor­ten, der er gå­et til i de se­ne­re år, og man bli­ver me­re be­vidst om ba­re at ny­de li­vet. Glas­set er halvt fyldt og ik­ke halvt tomt,« si­ger Ni­cki Pe­der­sen.

»Når så­dan en gut på 27 år kom­mer så galt af sted, får det en til at ta­en­ke over li­vet og dø­den. Da­to­en er sat, vi aner ba­re ik­ke, hvor­når det sker,« si­ger Ni­cki Pe­der­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.