Ra­ske æl­dre skal ud af ho­spi­ta­ler

BT - - NYHEDER -

de hid­ti­di­ge tak­ster sand­syn­lig­vis har be­ty­det, at det i en ræk­ke si­tu­a­tio­ner har væ­ret bil­li­ge­re for kom­mu­nen at bru­ge sy­ge­hu­set som stød­pu­de, ind­til der op­står en le­dig plads på et ple­je­hjem, end selv at ud­byg­ge ka­pa­ci­te­ten.

» Jeg tror, at de mar­kant hø­je­re tak­ster vil kun­ne rok­ke ved det reg­ne­styk­ke og mo­ti­ve­re kom­mu­ner­ne til at ta­ge pa­tien­ter­ne hjem tid­li­ge­re end i dag, « si­ger han. Ho­vedstadskom­mu­ner ramt Med de hø­je­re bø­der ret­ter re­ge­rin­gen især kik­ker­ten mod kom­mu­ner i ho­ved­stads­om­rå­det. Ni ud af ti fær­dig­be­hand­lings­da­ge ved­rø­rer pa­tien­ter på ho­spi­ta­ler i Re­gion Ho­ved­sta­den, og sær­ligt bor­ge­re fra Kø­ben­havns Kom­mu­ne fyl­der me­get i sta­ti­stik­ken.

En op­gø­rel­se fra Kø­ben­havns Kom­mu­ne vi­ser og­så, at man si­den 2007 har be­talt over 200 mio. kr. til re­gio­nen for fær­dig­beha nd l e de pa­tien­ter på ho­spi­ta­ler­ne. De se­ne­ste tal vi­ser dog og­så, at pro­ble­met er ble­vet min­dre i lø­bet af 2015, hvor godt 1.300 fær­dig­be­hand­le­de bor­ge­re fra Kø­ben­havn til­brag­te til­sam­men godt 7.500 » ven­te­da­ge « på ho­spi­ta­ler­ne i re­gio­nen – et fald på 25 pro­cent i for­hold til året før.

Det er sket ved at øge an­tal­let af plad­ser i kom­mu­nens re­ha­bi­li­te­rings­til­bud og ved at øge den dag­li- ge træ­nings­mæng­de, så folk kom­mer hur­ti­ge­re hjem. » Vi har helt klart ryk­ket os, men kom­mu­ner­ne i ho­ved­stads­om­rå­det har sta­dig en ud­for­dring på det­te om­rå­de, « si­ger sund­heds­borg­me­ster Nin­na Thom­sen ( SF). Hun kan så­le­des godt ac­cep­te­re, at re­ge­rin­gen nu skri­der til at sæt­te bø­de­r­ne i vej­ret og for­ven­ter og­så, at det vil få eff ekt ude i kom­mu­ner­ne: » Jeg har for­stå­el­se for, at mi­ni­ste-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.