Skil­mis­se- krig til kon­fi rma­tio­nen

BT - - NYHEDER -

la­de bør­ne­ne væl­ge, og må­ske er der en, der skal gi­ve sig – for bør­ne­nes skyld – selv­om det er uret­fær­digt. Og så ple­jer det at lø­se sig, « si­ger Ane LaBran­che, der er præst i Hyl­deb­jerg.

Hos Børns Vil­kår, der dri­ver Bør­ne­te­le­fo­nen, får man hvert år på den­ne tid en strøm af hen­ven­del­ser fra be­kym­re­de kon­fi rman­der.

» De børn, der be­fi nder sig i kon­fl ik­ter, hvor for­æl­dre­ne ik­ke ta­ler sam­men el­ler ta­ler dår­ligt om hin­an­den, får ondt i ma­ven læn­ge in­den kon­fi rma­tio­nen. De tæn­ker på, om de over­ho­ve­det kan hol­de en kon­fi rma­tion og en del fra­væl­ger helt at hol­de kon­fi rma­tion, for­di det gi­ver for me­get bal­la­de, « for­tæl­ler Ben­te Bo­serup der er kon­su­lent i Børns Vil­kår og tid­li­ge­re le­der af Bør­ne­te­le­fo­nen.

Hos For­e­nin­gen Far får de hvert år på den­ne tid hen­ven­del­ser om kon­fl ik­ter op til kon­fi rma­tio­ner.

» Kon­fi rma­tio­nen er en si­tu­a­tion, hvor for­æl­dre­ne vir­ke­lig skal vi­se, at de kan væ­re der sam­men for bar­net. Der kan man ik­ke slip­pe ud af de ting. Det er mit ind­tryk, at de fl este for­æl­dre godt kan fi nde ud af det, og­så selv­om de har sto­re kon­fl ik­ter. Men vi hø­rer om sa­ger, hvor den ene ik­ke må kom­me med til kon­fi rma­tio­nen, el­ler hvor der bli­ver op­lyst en da­to for kon­fi rma­tio­nen, og når de så mø­der op, er kon­fi rma­tio­nen al­le­re­de ble­vet afh oldt en an­den dag, « be­ret­ter Jes­per Lo­h­se, der er for­mand for For­e­nin­gen Far. MANDAG 25. APRIL 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.