Ma­ra­ton på rum­sta­tio­nen

BT - - NYHEDER -

KREDSLØB Søn­dag løb fle­re tu­sin­de ma­ra­ton i Lon­don. En af del­ta­ger­ne løb dog ru­ten no­get an­der­le­des. Den bri­ti­ske astro­naut Tim Pe­a­ke, løb nem­lig den 42 ki­lo­me­ter lan­ge di­stan­ce på et lø­bebånd på rum­sta­tio­nen ISS i vægt­løs til­stand på ti­den tre ti­mer, 35 mi­nut­ter og 21 se­kun­der. For ik­ke at svæ­ve væk fra bån­det var han spændt fast med en ela­stisk se­le. Se­len be­gyn­der dog at ge­ne­re, når man har lø­bet i om­kring 40 mi­nut­ter på bån­det, for­tal­te Pe­a­ke på Det Eu­ro­pæ­i­ske Ru­ma­gen­turs ( ESA) hjem­mesi­de i de­cem­ber.

Pe­a­ke kom dog til at til­brin­ge fle­re ti­mer på bån­det. Astro­nau­ten løb et ma­ra­ton i Lon­don i 1999, hvor han fuld­før­te i ti­den 3 ti­mer 18 mi­nut­ter og 50 se­kun­der, alt­så no­get hur­ti­ge­re end i går.

» Det, jeg ser mest frem til, er, at jeg sta­dig kan væ­re sam­men med al­le på Jor­den. Jeg lø­ber med en iPad og kan se mig selv lø­be rundt i ga­der­ne i Lon­don, mens jeg er 400 ki­lo­me­ter over Jor­den, « sag­de han in­den lø­bet på ESAs hjem­mesi­de.

ISS kred­ser rundt om Jor­den med om­kring 28.800 ki­lo­me­ter i ti­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.