Gen­brugs- sæl­ger: Der er pen­ge i gam­le ting

BT - - NYHEDER -

NEM­ME PEN­GE Der er pen­ge i di­ne gam­le ting – så sælg det, du ik­ke læn­ge­re bru­ger, og giv det nyt liv gen­nem an­dre. Net­tet er fyldt med utal­li­ge hjem­mesi­der som Trendsa­les, Den Blå Avis, Gul og Gra­tis og Lauritz. com, der gør det let for for­bru­ger­ne at sæl­ge de­res gam­le ting. Det har su­per­sæl­ger Fl­eur An­der­sen valgt at gø­re på DBA, og hun har tjent kas­sen – 15.000 kro­ner sid­ste år og 7.000 kro­ner i år. Nu gu­i­der hun til den go­de han­del på net­tet.

Når man hand­ler med an­dre men­ne­sker, skal man iføl­ge Fl­eur An­der­sen først og frem­mest væ­re ven­lig, og så er det alt­af­gø­ren­de, at man ta­ger sig tid til at kob­le en mas­se for­skel­li­ge sø­ge­ord til det, man sæl­ger.

» Sæl­ger man en sko, skal man skri­ve stilet, bal­le­ri­na, flats, lo­a­fers, Jeg er lidt af en sam­ler og var der­for nødt til at skif­te nog­le ting ud, og så sy­nes jeg, at ting, der er go­de, skal gi­ves vi­de­re til an­dre. Jeg bry­der mig ik­ke om at smi­de ting ud, der er no­get værd hver­dags­sko, som­mer­sko og no­get i den dur, da der er man­ge mu­lig­he­der for, hvad kø­be­ren kan sø­ge på. Så er der stør­re chan­ce for, at folk fin­der frem til ens ting.

Og så skal man hu­ske at læg­ge et bil­le­de op, som vi­ser præ­cist, hvad man sæl­ger. Det pir­rer folks øj­ne og in­ter­es­se, og der er stør­re chan­ce for, at de kø­ber no­get, « si­ger Fl­eur An­der­sen. Gi­ver vi­de­re til gen­brug For Fl­eur An­der­sen be­gynd­te det i 2002, hvor hun led­te ef­ter et sted, hvor hun kun­ne sæl­ge nog­le af al­le de ting, som hun ik­ke læn­ge­re brug­te.

» Jeg er lidt af en sam­ler og var der­for nødt til at skif­te nog­le ting ud, og så sy­nes jeg, at ting, der er go­de, skal gi­ves vi­de­re til an­dre. Jeg bry­der mig ik­ke om at smi­de ting ud, der er no­get værd. Hvis ik­ke jeg sæl­ger det, så gi­ver jeg vi­de­re til gen­brug, « for­tæl­ler Fl­eur An­der­sen.

Fl­eur An­der­sen tror på, at der al­tid er nog­le, som kan bru­ge de ting, man ik­ke selv læn­ge­re har brug for. Hun prø­ver sig al­tid frem, og hvis det ik­ke bli­ver solgt, byt­tet el­ler gi­vet væk, så af­le­ve­rer hun det vi­de­re til gen­brug.

» På den må­de kom­mer det igen­nem man­ge men­ne­sker, og jeg hå­ber, at det en­der hos no­gen, der sy­nes det er spæn­den­de, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.