Nej, de un­ge hand­ler på eget an­svar

BT - - DEBAT - MET­TE WITH HAGENSEN

svig­tet. Det gæl­der bå­de for­æl­dre og sko­ler. De har ik­ke væ­ret go­de nok til at ta­ge en snak­ke med de un­ge om de­res fær­den på so­ci­a­le me­di­er. Det er som om, der er ble­vet tænkt, at un­ge selv kun­ne fi nde ud af, hvor­dan man skal age­re på de so­ci­a­le me­di­er, for­di de er go­de til bru­ge dem. Man har sim­pelt­hen for­sømt at læ­re de un­ge om etik og moral i for­hold til det – og det kom­mer ik­ke af sig selv.

HE­LE VOKSENGENERATIONEN HAR

Man har sim­pelt­hen væ­ret bed­re til lø­ben­de at ta­ge en snak med de­res for­sømt at læ­re børn om græn­ser og om, hvor­dan de selv ta­ge an­svar, for

de un­ge om etik skal op­fø­re sig over for an­dre. Det kan det er dem, der ken­der og bru­ger gø­res på man­ge må­der, men det er og moral me­di­er­ne. Når de når 16- 18- års no­get, man­ge un­ge ik­ke fø­ler, de kan al­de­ren, må de selv ta­ge an­svar, og snak­ke med de­res for­æl­dre om, og der er det vig­tigt, det kan de alt­så og­så godt selv. Selv­om de har vist, at at for­æl­dre­ne ska­ber et rum, hvor un­ge kan kom­me de kan ha­ve svært ved at sty­re det an­svar, så fra­ta­ger til dem og snak­ke om de her ting. Et an­det pro­blem det dem det ik­ke. De har og­så få­et at vi­de, at de skal er, at man ik­ke har snak­ket nok om det på sko­ler­ne. drik­ke al­ko­hol med må­de, men al­li­ge­vel drik­ker Det kun­ne må­ske bli­ve me­re na­tur­ligt at snak­ke om de sig stang­ba­car­di. Det er alt, hvad vi som for­æl­dre der­hjem­me, hvis der var et for­løb om em­net i sko­len. kan gø­re.

FOR­ÆL­DRE BUR­DE HA­VE

man selv­føl­ge­lig selv ta­ge an­svar, men det er no­get, man skal læ­re. Som ung har man sta­dig brug for at læ­re ting fra si­ne for­æl­dre. I de un­ge år be­fi nder man sig i en me­get usik­ker si­tu­a­tion, hvor der sker man­ge om­vælt­nin­ger, og der­for har man brug for, at der er nog­le voks­ne, som er med til at rå­d­gi­ve en – og så kan de un­ge selv ta­ge an­svar for at gø­re det i prak­sis.

SOM UNG SKAL

de gør, ud fra et godt hjer­te og en over­be­vis­ning om, at det er det rig­ti­ge for de­res børn. For­æl­dre i dag er ik­ke som bør­ne­ne vok­set op med de so­ci­a­le me­di­er og det, der fo­re­går dér. Der­for kan man ik­ke på­læg­ge for­æl­dre­ne ene­ansva­ret for at klæ­de børn og un­ge på til, hvor­dan man skal fær­des på de so­ci­a­le me­di­er. For­æl­dre­ne skal for­kla­re dem, hvad kon­se­kven­ser­ne ved de­res hand­lin­ger kan væ­re, men det er alt­så ik­ke os, der tryk­ker på knap­pen for dem.

FOR­ÆL­DRE GØR, HVAD DE UN­GE MÅ

et an­svar for at læ­re bør­ne­ne at fær­des på net­tet, når de er helt små – på sam­me må­de som vi har an­sva­ret for at læ­re dem at cyk­le. På et tids­punkt er det så bør­ne­ne selv, som har an­svar for at over­hol­de færds­els­reg­ler­ne og hu­ske cy­kel­hjel­men, og sam­me prin­cip gæl­der på net­tet. Må­ske har for­æl­dre­ne un­der­vur­de­ret pro­ble­met, men jeg hol­der fast i, at det er de un­ge, der har an­sva­ret for ik­ke at de­le ind­hol­det.

FOR­ÆL­DRE­NE HAR SELV­FØL­GE­LIG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.