I King Hen­ry’s fod­spor

BT - - DEBAT -

Lørdag var det 400 år si­den, Sha­kespea­re dø­de, og me­di­er­ne fl ød over med hi­sto­ri­er om taff el på Kron­borg, Sha­kespea­re- aft ryk på spro­get og på alt fra Dis­ney- teg­ne­fi lm til ’ Hou­se of Cards’. Men man kan fak­tisk og­så få me­get ud af at se på man­dens po­li­ti­ske po­in­ter.

For at for­stå po­si­tions­kam­pen i Ven­stre li­ge un­der Lars Løk­ke kan man med for­del læ­se King Lear

HVOR­FOR SI­GER DEN lil­le birol­le Mar­cel­lus f. eks. i Ham­let, at ’ so­met­hing is rot­ten in the sta­te of Den­mark’ i ste­det for ba­re ’ so­met­hing is rot­ten in Den­mark’? Det er for­di, han præ­ci­se­rer, at det er i top­pen af Dan­mark, at den er gal. Det hand­ler om le­del­ses­la­get. Og for at for­stå po­si­tions­kam­pen i Ven­stre, li­ge un­der stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V), kan man med for­del læ­se King Lear, så man for­står, at det ik­ke er no­gen løs­ning for en for­fæn­ge­lig le­der, at ska­be en fed­te­røvs­kon­kur­ren­ce blandt si­ne po­ten­ti­el­le eft er­føl­ge­re. Du kan få en for­kla­ring på, hvor­for dron­ning Mar­gret­he ik­ke kan gå på pen­sion. Iføl­ge Sha­kespea­re er lo­gik­ken nem­lig, at re­gen­ter en­ten er i rol­len el­ler slet ik­ke er .

Man­ge af Sha­kespea­res dags- or­de­ner fi ndes og­så i mo­der­ne po­li­ti­ske de­bat­ter. Tag blot Julie, som ik­ke må gift e sig med Ro­meo, for­di hen­des for­æl­dre hav­de fun­det en me­re so­ci­alt ac­cep­ta­bel æg­te­fæl­le til hen­de. Og i en tid, hvor man­ge be­slut­nin­ger træff es bag luk­ke­de dø­re, kan man læ­re me­get af po­si­tions­kam­pe­ne mel­lem de ro­mer­ske se­na­to­rer i Juli­us Cæs­ar el­ler af An­to­ni­us og Cle­o­pa­tras ræn­ke­spil. Li­ge­som mas­ser­nes op­stand i Co­ri­o­la­nus kan læ­re os, at når et folk gør op­rør, er det som re­gel me­re sul­tent eft er brød end tørstigt eft er hævn. SOM EN DEL af ’ fol­ket’ ta­ger vi hel­ler ik­ke ska­de af at be­trag­te kom­plek­si­te­ten i le­der­skab li­ge så nu­an­ce­ret som Sha­kespea­re gjor­de. Den sam­me kon­ge kan godt bå­de be­skri­ves som krigs­for­bry­der og et men­ne­ske med nog­le be­un­drings­vær­di­ge le­de­r­e­gen­ska­ber. Må­ske værd at min­de sig selv om i en tid, hvor mo­der­ne le­de­re i EU fak­tisk for­sø­ger at ud­vi­se moralsk le­der­skab i en tid, hvor de sam­ti­dig ud­vi­ser hård­hed over for mas­ser­ne, der pad­ler mod fort Eu­ro­pa. Søs Ma­rie Serup, Fyl­der fest og bal­la­de, dy­re ga­ver og man­ge pen­ge for me­get for kon­fi rman­der­ne?

Er­hvervs­le­de­re har i åre­vis set mod King Hen­ry eft er lær­dom om le­del­se. Kon­gen vin­der nem­lig sla­get ved Agin­court på trods af, at han har langt fær­re folk med min­dre pans­ret ud­styr end den fran­ske fj en­de. Hvor­for? For­di han gik for­re­st som le­der, i mod­sæt­ning til fj en­den, som blev i Pa­ris og send­te sin trop­per i kamp. Og han vandt, for­di han ud­vi­ste in­nova­tion ved f. eks. at se lang­bu­ens fortræff elig­he­der og sik­re sig, at hans folk var vel­træ­ne­de i bru­gen af bu­en. Før Agin­court be­stod den en­gel­ske hær af 80 pct. fod­sol­da­ter og 20 pct. bu­e­skyt­ter. Eft er det be­røm­te slag var det omvendt. Over­sæt et øje­blik den lær­dom til ud­dan­nel­ses­sek­to­ren, og du vil se, at der er brug for fl ere fag­lær­te og me­re in­nova­tion. PÅ SAM­ME MÅ­DE kan man læ­re no­get om le­del­se ved at se, hvor­dan King Hen­ry gik rundt blandt si­ne trop­per og lyt­te­de, før han holdt sin sto­re mo­ti­va­tions­ta­le for dem. En ta­le, hvor han min­der dem om, at ’ All thin­gs are re­a­dy, if our minds be so.’ En kon­klu­sion, mo­der­ne po­li­ti­ske le­de­re med for­del kan ta­ge til sig: Alt er pa­rat, hvis vo­res sind er!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.