LEG­EN­DEN LE­VER

BT - - NYHEDER -

TAROKS EF­TER­FØL­GER hå­ber, at den skal bli­ve det træk­pla­ster, der igen kan lok­ke dan­sker­ne til trav. Så­le­des var der i går fri en­tré for pu­bli­kum og gra­tis for­plej­ning for dem, der er ’ me­de­je­re’ af Ba­rok.

Jørn Laur­sen, hav­de i går ta­get tu­ren til trav­ba­nen i Ski­ve for at føl­ge Ba­roks de­but. Præ­cis 40 år ef­ter, han selv strøg til tops med Ta­rok i mak­ker­par­rets før­ste der­by­sejr.

» Jeg hil­ser det vel­kom­men, at de vil for­sø­ge at gø­re travsport po­pu­lært igen med Ba­rok. Men Ta­rok var no­get sær­ligt, og man skal pas­se på med at ko­pi­e­re en suc­ces, for­di det bli­ver al­drig det sam­me. Men i dag var Ba­rok helt ex­cep­tio­nel, « si­ger Jørn Laur­sen til BT. Ta­rok gik li­ge i hjer­tet Selv om det er man­ge år si­den, Ta­rok sat­te kon­kur­ren­ter­ne til vægs, så rum­mer hi­sto­ri­en om den rød­bru­ne hin­gst nær­mest Morten Kor­ch­ske di­men­sio­ner, me­ner Jørn Laur­sen. Jeg tur­de ik­ke drøm­me om, at det skul­le gå så godt. Nu fortje­ner den gu­le­rød­der og hvi­le de næ­ste uger

» Suc­ce­sen skyld­tes nok, at Dan­mark ik­ke hav­de så man­ge an­dre sport­s­stjer­ner på det tids­punkt. Der var Le­ne Køp­pen, der blev ver­dens­me­ster i bad­min­ton, og Ole Ol­sen, spe­edway­kø­re­ren. Men det var kun Ta­rok, der gik helt ind i hjer­ter­ne hos folk, « for­tæl­ler Jørn Laur­sen.

Den fan­ta­sti­ske for­tæl­ling om den sej­re­n­de rød­bru­ne hin­gst og fa­mi­li­en, der stod sam­men, fik i 2013 pre­mi­e­re i lan­dets bi­o­gra­fer. Her MANDAG 25. APRIL 2016 kun­ne bi­o­gr­af­gæn­ger­ne blandt an­det se Ba­rok spil­le sin ol­de­far som ny­født føl.

In­struk­tø­ren bag fil­men, An­neGret­he Bjarup Riis, til­læg­ger Taroks suc­ces en helt sær­lig be­tyd­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.