Vi kom­mer for Ba­rok

BT - - NYHEDER -

GAM­LE TRAVERE Trav- en­tu­si­a­ster i al­le stør­rel­ser fandt i går vej til Ski­ve. Selv­om gra­tis en­tré og sæ­son­start trak man­ge til­sku­e­re til, var man­ge og­så kom­met for at se Ba­roks de­but som væd­de­løbs­he­st. 55- åri­ge Pal­le Høst fra Røn­b­jerg og hans ven­ner stod klar med de­res bon’er og hep­pe­de på net­op de­res fa­vo­rit­he­ste:

» Man­ge er kom­met for at se Ba­rok. Det, at den er ol­de­barn til Ta­rok, gør det ret spe­ci­elt, « for­tæl­ler han.

Pal­le Høst og ven­ner­ne har gå­et til trav i man­ge år. De hu­sker ty­de­ligt de kro­ne­de da­ge med Ta­rok og den sto­re eks­po­ne­ring, dansk travsport var gen­stand for i 1970er­ne. Den tid er for længst for­bi, me­ner Pal­le Høst.

» Dansk travsport har set bed­re da­ge. Øko­no­mi­en er slet ik­ke den sam­me som før, og der­for er det godt, at man for­sø­ger at bran­de spor­ten med Ba­rok. Det er et me­di­estunt, men det er til­trængt, « si­ger han.

Ba­rok end­te sit løb på en flot an­den­plads, og det var der ik­ke man­ge af de frem­mød­te, der hav­de tur­det hå­be på. Hel­ler ik­ke Pal­le Høst og ven­ner­ne. Dansk travsport har set bed­re da­ge

» Jeg hå­ber, den har en chan­ce, men det er ik­ke så re­a­li­stisk, tror jeg. Vi hø­rer folk si­ge, at den ik­ke er helt klar end­nu. Jeg har ik­ke tur­det spil­le på den, « si­ger han.

Ar­ran­gø­rer­ne an­slår, at 3.- 4.000 til­sku­e­re var på plads i Ski­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.