VI­DE­RE I BA­ROK

BT - - NYHEDER -

MANDAG 25. APRIL 2016

» Den gav en form for na­tio­nal­fø­lel­se i en svær tid med olie­kri­ser og an­det. Det er li­ge­som, når lands­hol­det i fod­bold og hånd­bold kla­rer sig godt, så bli­ver man stolt, « si­ger hun.

Væd­de­løb er i dag et over­stå­et ka- pi­tel for Jørn Laur­sen, der stop­pe­de som kusk i en al­der af 58 år i 2002. Ta­rok vandt 111 ud af 165 løb og ind­kør­te en præ­miesum på he­le 2,8 mil­li­o­ner kro­ner. Den dø­de i 1981 på grund af en tarm­syg­dom.

Der hvi­ler et tungt pres på Ba­rok for at le­ve op til sin be­røm­te ol­de­far. Men det er ik­ke kun Ta­rok, der har ind­kørt mil­li­o­ner af kro­ner i væd­de­løbs­pen­ge. Fak­tisk er de fle­ste af Ba­roks for­fædre suc­ces­ri­ge der­byhe­ste. Ba­roks far er en ame­ri­kansk væd­de­løbs­he­st, der har sto­re me­rit­ter bag sig. Så­le­des har hin­g­s­ten 16 sej­re i 50 star­ter. Det gi­ver en sam­let pre­miesum på 919.614 eu­ro – sva­ren­de til cir­ka 6,9 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner. Ba­roks mor­far er en ame­ri­kansk hin­gst, der i 1988 vandt det le­gen­da­ri­ske nor­da­me­ri­kan­ske løb, The Ham­ble­to­ni­an. Den sam­le­de pre­miesum ly­der på over 1,4 mil­li­on US dol­lar – sva­ren­de til over 9 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner. Ta­rok var travspor­tens svar på Mi­cha­el Laud­rup. Publi­kums­mag­ne­ten gjor­de he­stespor­ten til til­løbs­styk­ke i 1970er­ne sam­men med kusk Jørn Laur­sen. Hin­g­s­ten vandt i he­le 111 ud af 165 star­ter, og den ind­tjen­te en præ­miesum på 2,8 mil­li­o­ner kro­ner til fa­mi­li­en Laur­sen. Taroks ol­de­barn kom til ver­den i spil­le­fil­men ’ Ta­rok’, som net­op hand­ler om Ba­roks le­gen­da­ri­ske ol­de­far. For­vent­nin­ger­ne er tårn­hø­je til den blot tre­åri­ge hop­pe, der i går fik sin der­by- de­but i Ski­ve. Ba­rok har fem sø­sken­de, og broren Red Run­ner Mor­gan ejes af den dan­ske rap­per Jo­ke­ren. Li­ge­som Ta­rok hav­de Hap­py GT stor suc­ces på trav­ba­ner­ne, hvor den i pe­ri­o­den 2003- 2005 ind­kør­te en præ­miesum på 23.300 kro­ner. Den er sø­ster til he­sten Tø­j­eks­per­ten, der vandt over 2,7 mil­li­o­ner kro­ner. Vandt det pre­sti­ge­fyld­te Dansk Hop­pe Der­by i 1984 sam­men med kusk Mo­gens Laur­sen. Da kar­ri­e­ren var for­bi, hav­de den kørt 324.370 kro­ner ind i præ­miesum. Ro­tary kom til ver­den hos op­dræt­ter Mo­gens Laur­sen. Ba­roks ol­de­mor var og­så væd­de­løbs­he­st, og ind­kør­te 47.130 dan­ske kro­ner i præ­mie­pen­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.