Med uno­der

BT - - NYHEDER -

at jeg på en må­de hav­de få­et lov til det, « for­tæl­ler Skol­ler i bo­gen, og ind­le­der et for­hold til Sis­sel Kyrkjebø, der for­år­sa­ger en me­di­e­storm i bå­de Dan­mark, Sve­ri­ge og Nor­ge.

Sær­ligt den nor­ske pres­se gik gras­sat over, at den uskylds­re­ne sang­stjer­ne vil­le fl yt­te fra fæd­re­lan­det for at gift e sig med en 45- årig dan­sker med tre børn og to skils­mis­ser bag sig. Skol­ler hav­de nem­lig væ­ret gift én gang tid­li­ge­re, fra 1966 til 1974 med Pia Per­s­son, som han hav­de døtre­ne Tri­ne og Ma­le­ne med.

Ed­die Skol­lers for­hold til Sis­sel Kyrkjebø va­re­de hel­ler ik­ke evigt.

Skol­ler har ik­ke tid­li­ge­re for­talt de­tal­je­ret om skils­mis­sen og hans fø­lel­ser i den for­bin­del­se, men og­så det luk­ker han op for i selv­bi­o­gra- fi en ’ Det er næ­sten som at ha’ væ­ret der selv’. Al­der­s­for­skel­len blev af­gø­ren­de Her an­gi­ver han selv en ræk­ke grun­de til skils­mis­sen.

» Al­der­s­for­skel­len blev af­gø­ren­de, sam­men med min man­gel på for­stå­el­se for at gi­ve Sis­sel stør­re rå­de­rum. Da vi mød­tes, og hun var ty­ve og jeg fe­mog­fyr­re, og sød mu­sik op­stod, hav­de Sis­sel brug for mig – bå­de som el­sker, ven og besty­rel­ses­for­mand. Jeg hav­de en mas­se er­fa­ring, bå­de hvad li­vet, øko­no­mi, børn, bo­lig og især kar­ri­e­re an­gik, som Sis­sel ik­ke hav­de. «

Gan­ske over­ra­sken­de for­tæl­ler Skol­ler hud­løst ær­ligt, at Sis­sel Kyrkjebø al­drig har for­talt, hvor­for hun for­lod ham, og det der­for er hans per­son­li­ge gæt på, hvad der gik galt.

» Jeg fi k al­drig no­gen for­kla­ring og for­stod ik­ke, hvad der egent­lig ske­te – for­står det må­ske sta­dig ik­ke, selv­om det nu er hi­sto­rie og ik­ke læn­ge­re har no­gen re­el be­tyd­ning … Men nu, hvor tin­ge­ne er kom­met på af­stand, kan jeg se, at det har væ­ret et dej­ligt ka­pi­tel i mit liv – li­ge­som mi­ne æg­te­ska­ber med Pia og Lis­bet har væ­ret go­de ka­pit­ler med alt, hvad de in­de­bar, « skri­ver Skol­ler, der kal­der det et kæm­pe­ne­der­lag, for­di han selv er skils­mis­se­barn og al­tid har haft in­ten­tio­ner om, at hans eg­ne børn, net­op der­for ik­ke skul­le ud­sæt­tes for det sam­me.

» Der er in­gen let­te løs­nin­ger og in­gen gen­ve­je. Og dre­jer det sig om en skils­mis­se, skal man eft er min me­ning ik­ke ka­ste sig ud i et nyt for­hold, før man har for­ligt sig med og har til­gi­vet for det, der gik i styk­ker. Det er let­te­re sagt end gjort, men for mig har det væ­ret det rig­tig­ste – især i re­la­tion til mi­ne børn. Men på et tids­punkt bli­ver man jo klar – og­så selv­om man ik­ke har op­da­get det, « for­tæl­ler Ed­die Skol­ler, der idag er 71 år og sam­men med Dor­ritt Elmquist, den kvin­de han mød­te i 2007, da han igen var klar.

» Med Dor­ritts og mit for­hold be­gynd­te et helt even­tyr­ligt ka­pi­tel i mit liv. At fi nde en i en mo­den al­der, en klog og smuk og em­pa­tisk kvin­de med så me­gen ind­sigt og in­tu­i­tion var så in­spi­re­ren­de, at jeg knap kun­ne tro, det var sandt, « for­tæl­ler Skol­ler i selv­bi­o­gra­fi en, der ud­kom­mer på Gyl­den­dal 11. maj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.