Re­ge­rings­par­ti­et lig­ner en vin­der

BT - - NYHEDER -

Ser­bi­ens re­ge­rings­par­ti SNS står til at få 56 pro­cent af stem­mer­ne ved søn­da­gens par­la­mentsvalg.

Det vi­ser den før­ste prog­no­se fra den uafh æn­gi­ge ser­bi­ske val­go­r­ga­ni­sa­tion Cesid.

Hvis prog­no­sen el­lers hol­der stik, kan det sik­re det kon­ser­va­ti­ve re­ge­rings­par­ti et ab­so­lut fl er­tal i par­la­men­tet.

Cesid på­pe­ger dog, at prog­no­sen end­nu er be­hæft et med en vis usik­ker­hed, og at tal­let kan æn­dre sig. Iføl­ge prog­no­sen vil so­ci­a­list­par­ti­et bli­ve val­gets næst­stør­ste med knap 11 pro­cent af stem­mer­ne.

Det na­tio­na­li­sti­ske par­ti SRS, der le­des af den ul­tra­na­tio­na­li­sti­ske og tid­li­ge­re krigs­for­bry­der­sig­te­de Vo­jislav Se­selj, står til en op­bak­ning på 7,3 pro­cent af stem­mer­ne og bli­ver der­med Ser­bi­ens tred­je­stør­ste par­ti, vi­ser prog­no­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.