Træt af respekt­lø­se sko­lebørn

BT - - KULTUR -

HVER­DA­GEN Syl­ve­ster Lar­sen har haft fl ere job. I en læn­ge­re pe­ri­o­de ar­bej­de­de han som læ­rer­vi­kar. Men fi k nok af det. » Jeg har næ­sten igen­nem he­le min kar­ri­e­re haft job ved si­den af. Der er jo og­så mas­ser af in­spira­tion at hen­te i ’ den vir­ke­li­ge ver­den’. Eft er at ha­ve ar­bej­det som læ­rer­vi­kar i et par år, var jeg så røv­træt af unger, der til­sy­ne­la­den­de ik­ke hav­de den mind­ste respekt for mig el­ler mi­ne kol­le­ger. Det kom der san­gen ’ Læ­rer Lar­sen’ ud af. Den blev dog al­drig ud­sendt, da jeg ik­ke var helt til­freds med kom­po­si­tio­nen. Et af ver­se­ne ly­der så­dan her: ’ Læ­rer Lar­sen er ele­ver­nes skræk, der van­ker smæk, hvis man er fl abet og fræk, den sor­te sko­le er til­ba­ge igen, bør­ne­ne bli­ver ban­ge, når de ser ham kom­me ind ad dø­ren som en an­den lek­tor Blom­me’, « si­ger Syl­ve­ster Lar­sen med et grin.

Syl­ve­ster er gift med en tid­li­ge­re fag­fæl­le, pæ­da­go­gen Ire­ne Sch­le­der­mann. Hu­mo­ri­stisk hyl­dest Han har skre­vet en hu­mo­ri­stisk hyl­dest til hver­dags­li­vet med børn og mad­pak­ker.

» Jeg sy­nes, idéen om at be­skri­ve hver­da­gen i en helt al­min­de­lig ker­ne­fa­mi­lie var sjov og jord­nær. For­hå­bent­lig kan folk nik­ke gen­ken­den­de til de for­skel­li­ge si­tu­a­tio­ner i san­gen. Vi hav­de en min­dre kontrovers in­ter­nt i ban­det i den for­bin­del­se. Jeg syn­ger på et tids­punkt om gu­le ær­ter, hvil­ket ik­ke rig­tig er Jons liv­ret ( bas­sist i ban­det), men det er fak­tisk ik­ke så nemt at fi nde på an­det, der ri­mer på lom­mes­mer­ter. «

» Rød­vin, ro­man­tik og sex er al­tid en god be­gyn­del­se. Det er og­så me­get smart ik­ke at sid­de med ho­ve­d­et be­gra­vet i sin iPho­ne døg­net rundt. Det vir­ker sgu ik­ke så be­for­dren­de på ro­man­tik­ken. Re­sten må du spør­ge Jo­an Ør­ting om - ha, ha. El­ler er hun ble­vet skilt? «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.