Ar­kivrot­ten

BT - - NAVNE -

50 ÅR I OVERMORGEN Det er ik­ke oft e, at en aka­de­misk og lit­terær fejde træk­ker avis over­skrift er. Men for godt en halv snes år si­den ske­te det sæl­som­me. De to Sø­ren Ki­er­ke­gaard- for­ske­re – og kol­le­ger ved det nu ned­lag­te Sø­ren Ki­er­ke­gaard Forsk­nings­cen­te­ret – Jo­akim Gar­ff og Pe­ter Tud­vad – røg ver­balt i tot­ter­ne på hin­an­den.

Det he­le be­gynd­te med, at Jo­akim Gar­ff i 2000 ud­gav den stort an­lag­te Ki­er­ke­gaard- bi­o­gra­fi ’ SAK’. Mod­ta­gel­sen var ts­u­na­misk po­si­tiv, og bo­gen solg­te som so­da­vands is på en skold­hed som­mer­dag.

Pe­ter Tud­vad – der i overmorgen run­der 50 år – til­hør­te imid­ler­tid ik­ke de be­gej­stre­des kor. ’ SAK’ er » en velskre­vet pæ­re­væl­ling af fup og fakta, « men­te han, en kri­tik han ik­ke holdt in­den­dø­re, men tvær­tom valg­te at ind­vie off ent­lig­he­den i i kro­nik­ker, kom­men­ta­rer og ar­tik­ler i fl ere sto­re dag­bla­de. Hvor­på en far­ve­rig og for­ven­te­lig bal­la­de ud­spil­le­de sig.

Det var en lærd mand, Gar­ff fi k på hal­sen. Pe­ter Tud­vad er cand. mag. i fi lo­so­fi med si­de­fags­stu­di­er i statskund­skab og te­o­lo­gi fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, men me­re af­gø­ren­de for stri­dens op­hav: Han er umå­de­lig godt be­ga­vet – og han har et pas­sio­ne­ret og til ti­der po­le­misk sind. Læg der­til, at han er en de­tal­jer­nes mand, der som for­sker in­si­ste­rer på, at man ik­ke om­gås kil­der lem­fæl­digt. Strids­mænd for­so­net Tud­vad har selv i en mail – gen gi­vet i In­for­ma­tion fl ere år eft er, at fejden ud­s­pandt sig – om­talt Gar­ff og sig selv som hen­holds­vis » Hvid­vin­sa­ka­de­mi­ke­ren og Ar­kivrot­ten « , beg­ge med en pas­sion » for den sæ­re magi­ster, vor sk­ru­t­ryg­ge­de lands­mand. «

I dag er de to strids­mænd på det per­son­li­ge – men ik­ke på det fag­li­ge – plan for­so­net. Det off ent­li­ge skæn­de­ri var » dø­du­b­e­ha­ge­ligt « , har Tud­vad si­den sagt, og bal­la­den før­te til, at » ar­kivrot­ten « i 2005 tog sin af­sked fra Sø­ren Ki­er­ke­gaard Forsk­nings­cen­te­ret.

På det per­son­li­ge plan en høj pris at be­ta­le for en fag­lig strid, men som læ­ser kan man dog ik­ke la­de væ­re med at tæn­ke, at no­get godt der ud af kon­tro­ver­ser­ne. For fejden tvang Pe­ter Tud­vad ud i et vir­ke som fuld­tids­for­fat­ter, der har ka­stet ad­skil­li­ge ro­ste bø­ger af sig, vel at mær­ke og­så om em­ner, som han må­ske ik­ke hav­de be­skæft iget sig med, var han ble­vet i den aka­de­mi­ske ver­dens sold. Ki­er­ke­gaard står cen­tralt Ki­er­ke­gaard står ty­de­lig­vis Tud­va­ds hjer­te nær. Tre bø­ger er det ble­vet til om den ver­dens­be­røm­te te­o­log, her­un­der ’ Ki­er­ke­gaards Kø­ben­havn’ i 2004 og ’ Sta­di­er på an­ti­se­mi­tis­mens vej – Sø­ren Ki­er­ke­gaard og jø­de­r­ne’ i 2010, sidst­nævn­te om Ki­er­ke­gaards an­ti se­mi­tis­me, som vi stol­te dan­ske­re helst ik­ke ta­ler om.

I 2013 dan­ne­de Ki­er­ke gaard des­u­den bag­grund for Tud­va­ds ro­man­de­but, ’ For­ban­del­sen’, der blev kaldt for bå­de » lærd « og » et for­ban­det vel­fun­ge­ren­de mester­værk « af an­mel­der­ne.

Men Tud­va­ds pen er og­så van­dret væk fra Ki­er­ke­gaards ver­den.

I 2009 skrev han ’ Sy­geple­jer­ske i Det Tred­je Ri­ge – En dan­skers hi­sto­rie’ om en dansk sy­geple­jer­skes na­zi­sym­pa­ti­er og op­le­vel­ser som fri­vil­lig i Tys­kland un­der An­den Ver­denskrig, og i 2014 år kom ’ I krig og kri­sten­dom’, der er en bi­o­gra­fi om den ty­ske te­o­log og mod­stands­mand Die­trich Bon­ho­eff er. Og­så den blev mod­ta­get med be­gej­string, » en ånds­hi­sto­risk be­drift « skrev Ber­ling­s­kes an­mel­der ek­sem­pel­vis. An­det bind om Bon­ho­eff er er un­der ud­ar­bej­del­se.

At Tys­kland spil­ler en rol­le i hans em­ne­kreds, er ik­ke til­fæl­digt. Pe­ter Tud­vad har bo­et i Berlin i fl ere år, hvor han op­hol­der sig, når han da ik­ke er på fored­rags­tur­né om en af si­ne bø­ger i Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.