Jen­ner blan­der sig i de­bat om iden­ti­tet

BT - - TV/ RADIO -

Hun er vant til at væ­re i ram­pe­ly­set ef­ter man­ge år som bonus­mor til de be­røm­te Kar­das­hi­an­sø­stre og i rol­len som tid­li­ge­re OL- del­ta­ger.

Og nu dra­ger re­a­li­ty­fæ­no­me­net Cait­lyn Jen­ner, der tid­li­ge­re var kendt som Bru­ce Jen­ner, for­del af ram­pe­ly­set til at blan­de sig i en op­he­det de­bat om trans­per­so­ners ret­tig­he­der i USA. Det skri­ver US We­e­kly. » Der er en mas­se nyheder der­u­de om lov­for­slag i for­skel­li­ge sta­ter, som er go­de el­ler dår­li­ge for LGBT- sam­fun­det ( les­bi­ske, bøs­ser, bi­seksu­el­le og trans­per­so­ner red.). På det se­ne­ste har det mest væ­ret ik­ke så go­de lov­for­slag. Jeg har brugt en mas­se tid på at tæn­ke over, hvil­ken slags sig­na­ler dis­se ska­de­li­ge lov­for­slag sen­der, sær­ligt til un­ge trans­per­so­ner, der vok­ser op i de sta­ter, « skri­ver Cait­lyn Jen­ner på sin blog, iføl­ge US We­e­kly.

Re­ak­tio­nen kom­mer, ef­ter at del­sta­ten North Ca­ro­li­na i marts ind­før­te en lov, der tvin­ger trans­per­so­ner til at væl­ge of­fent­li­ge toilet­ter ef­ter de­res bi­o­lo­gi­ske køn. Loven er si­den hen ble­vet kendt som » toilet­loven « . Si­den da har stjer­ner som Bru­ce Springs­te­en og Pearl Jam af­lyst kon­cer­ter i sta­ten i pro­test mod den ind­før­te lov.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.