Et råb om me­dal­jer

BT - - ALKA SUPER LIGA -

stol­te is­ho­ck­eyhold højst over­ra­sken­de ik­ke for­må­e­de i år. Me­dal­jer.

» Vo­res is­ho­ck­eyhold har kæm­pet med om me­dal­jer i rig­tig man­ge år, så nu går vi og jo­ker lidt med, at når de desvær­re ik­ke fi k nog­le i år, så må vi se, om der er en an­den idræts­gren i Søn­derjy­ske, der kan ta­ge nog­le me­dal­jer, « si­ger Søn­derjy­skes sport­s­chef, Hans Jør­gen Hay­sen, til BT.

Han kun­ne se sin ch­eft ræ­ner Jakob Mi­chel­sen le­ve op til sit navn ’ mi­ni- Mourin­ho’, da han storme­de ud fra bæn­ken og ka­ste­de sig ned på knæ­e­ne ved an­fø­rer Pi­er­re Kan­strups 2- 1- scor­ing i to mi­nut­ters over­tid. Eu­fori­en var ty­de­lig og svøm­me­de sta­dig rundt i krop­pen på Pi­er­re Kan­strup, da han af Eu­rosports repor­ter blev spurgt, om Søn­derjy­ske en­der med me­dal­jer.

» Ja ja, det gør det, « lød det med bredt skægs­mil.

Sport­s­chef Hans Jør­gen Hay­sen er dog ik­ke klar til - end­nu - at gø­re me­dal­jer til en of­fi ci­el mål­sæt­ning, selv­om klub­ben med den nye po­in­tre­kord i hån­den nu er klar til at sæt­te nye mål. De vil bli­ve meldt ud i lø­bet af ugen.

» Pi­er­re har nok væ­ret i fø­lel­ser­nes vold og gud­ske­lov for det. Det be­ty­der, at det er en po­si­tiv ka­rak­ter, men mål­sæt­nin­gen kom­mer vi med, når vi har sat os sam­men i lø­bet af de før­ste par da­ge af næ­ste uge. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.