Sch­mei­chels sk

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

før­ste gang i seks kam­pe, og Lei­ce­ster smed po­int eft er sam­me an­tal gan­ge på ba­nen i 2- 2- kam­pen.

Re­sul­tat i den­ne we­e­kend: Lei­ce­ster er til­ba­ge på sej­rs­spo­ret med en stor­sejr over Swan­sea på 4- 0 og har igen ot­te po­int ned til Tot­ten­ham og Chri­sti­an Erik­sen, in­den Spurs i af­ten ta­ger imod West Bromwich.

» Det var en ut­ro­lig præ­sta­tion. Uden Ja­mie ( Var­dy, red.) var al­le an­dre nødt til at gi­ve lidt me­re. Det var fedt at se mi­ne spil­le­re kæm­pe. Vi hav­de nog­le pro­ble­mer, men al­le sør­ge­de for, at vi spil­le­de en god kamp, « sag­de Clau­dio Ra­ni­e­ri og til­fø­je­de om det guld, der lig­ger for hol­dets fød­der.

» Nu er det vig­tigt for os at re­a­li­se­re vo­res drøm. Det er vig­tigt, at vi gi­ver alt nu, « for­kla­re­de ma­na­ge­ren eft er sejr num­mer seks i syv kam­pe.

Jo, alt er til­ba­ge ved det ’ nor- ma­le’ i en sæ­son, hvor Lei­ce­ster el­lers har øde­lagt or­det. For Kas­per Sch­mei­chel og Lei­ce­ster er der nog­le ting, der har vir­ket ud over det sæd­van­li­ge i den­ne sæ­son, og så må man jo ba­re hol­det fast. Som når ma­na­ge­ren hil­ser på al­le, og det har be­ty­det en sejr eft er­føl­gen­de, el­ler som i gårs­da­gens kamp på King Power Sta­di­um, hvor den dan­ske lands­holds­må­l­mand gjor­de det, han al­tid gør, når hans hold sco­rer. Må­l­man­dens scoringsritual Nem­lig at jub­le ved sit eget mål, ven­te til med­spil­ler­ne har kryd­set mid­ter­linj­en for der­eft er at rå­be til dem, at de skal hol­de fo­kus. Det gør han ved at sæt­te beg­ge pe­ge­fi ngre op mod tin­din­gen, si­ge nog­le ord fi re gan­ge, kø­re ar­me­ne rundt i hjul fi re gan­ge, og så igen si­ge sam­me sæt­ning fi re gan­ge og kig­ge ud mod

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.