Kø­re ri­tu­al

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

først høj­re og så ven­stre si­de. Selv­føl­ge­lig med fin­gre­ne mod tin­din­gen. Et ri­tu­al, dan­ske­ren har, men de fær­re­ste ved, hvad be­ty­der.

BT vil­le ger­ne ha­ve spurgt Kas­per Sch­mei­chel om sin va­ne, men han gik i går for­bi de rå­ben­de jour­na­li­ster og di­rek­te ud af sta­dion for at ta­ge til fest i Lon­don, hvor Pro­fes­sio­nal Foot­bal­lers’ As­so­ci­a­tion, spil­ler­for­e­nin­gen i Eng­land, i af­tes af­hold­te en fest og blandt an­det kå­re­de årets hold.

Hold­kam­me­rat Dan­ny Simp­son, der spil­ler i for­sva­ret for­an Kas­per Sch­mei­chel, har no­te­ret, at må­l­man­den har et ri­tu­al, men har al­drig fun­det ud af, hvad det hand­ler om.

» Jeg har set, at han la­ver et el­ler an­det, men jeg aner ær­ligt talt ik­ke, hvad det er. Det må du spør­ge ham om, « si­ger Dan­ny Simp­son til BT og un­drer sig selv, da han ser over på pres­se­me­d­ar­bej­de­ren i et for­søg på at få et svar.

» Jeg aner det hel­ler ik­ke. Han er jo lidt små­s­kør, og han gør he­le ti­den den slags, « ly­der det fra Dan­ny Simp­sons kol­le­ga. De Gea er hel­ler ik­ke dår­lig Om ik­ke an­det hav­de høj­re­ba­ck­en Dan­ny Simp­son no­get at ta­le med sin dan­ske må­l­mand om ved fe­sten i af­tes. På en af­ten, hvor Kas­per Sch­mei­chel ik­ke kom på årets hold, men måt­te se Man­che­ster Uni­teds David de Gea lø­be med den hæ­der.

» Jeg sy­nes, at Kas­per får den kre­dit, han fortje­ner, og jeg tror ik­ke, at Kas­per egent­lig er så be­kym­ret for, at han ik­ke er på hol­det. Jeg er sik­ker på, at han hel­le­re vil for­sø­ge at hol­de må­let rent og skaf­fe os mester­ska­bet, « si­ger Dan­ny Simp­son.

» Jeg ved ik­ke, om det er un­fair, at han ik­ke er på hol­det. Og vi ved jo ik­ke, hvor­dan der er stemt, og hvor tæt han var på at kom­me på hol­det, men de Gea er hel­ler ik­ke en dår­lig må­l­mand, vel?, « si­ger Dan­ny Simp­son og til­fø­jer om Kas­per Sch­mei­chel, der mod Swan­sea hav­de en me­get stil­le dag på kon­to­ret:

» Det er en for­nø­jel­se at spil­le for­an ham og end­nu en gang at få et clean she­et. Vi ved, at når vi har brug for ham, hi­ver han de der vig­ti­ge red­nin­ger frem. Jeg er som for­svars­spil­ler glad for at vi­de, at når mod­stan­der­ne kom­mer igen­nem, er Kas­per så god, at vi ved, vi kan sto­le på ham. «

En an­den ting, man kan sto­le på, er, at Kas­per Sch­mei­chel gør det sam­me, hver gang Lei­ce­ster sco­rer. Og det vir­ker ret godt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.