Val­gren ærg

Be­mær­kel­ses­vær­di­ge Liè

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BT I LIÈ­GE vin­der i 2016 ( Team Sky), vin­der i 2012 ( Asta­na),

Ans, en lil­le for­stad til den bel­gi­ske by Liè­ge, var i går le­ge­plads for vej­r­g­u­der­ne. De hø­je her­rer i him­len ky­le­de sne, hagl og regn i no­gen­lun­de li­ge­ligt for­del­te mæng­der ned over må­l­om­rå­det på ga­den Rue Je­an Jaurès til cy­kelklas­si­ke­ren Liè­geBa­stog­ne- Liè­ge. Som de 154 ryt­te­re nær­me­de sig den nye og sid­ste stig­ning, Côte de la Rue Na­ni­ot, kort før lø­bets sid­ste me­ter, skift ede him­len i ho­ri­son­ten fra mør­ke­grå til blå. Én tor­den­sky var det dog sta­dig mu­ligt at få øje på, men det æn­se­de de fær­re­ste i vir­va­ret af au­to­graf- ja­gen­de fans, me­ka­ni­ke­re og sik­ker­heds­folk. En rød- hvid tor­den­sky, om man vil.

Mi­cha­el Val­gren ( Tin­koff ) luk­ke­de mod­sat vej­r­g­u­der­ne ik­ke for slu­ser­ne eft er klas­si­ke­ren, som er den æld­ste af sin slags med før­ste løb i 1892. Den formstær­ke, ta­lent­ful­de og un­ge dan- BT har ud­valgt tre iøj­ne­fal­den­de sej­re i for­års Wou­ter Po­els

HOLLÆNDEREN HAV­DE IN­GEN

sker kør­te igen med blandt de bed­ste, men en brø­ler i fi na­len øde­lag­de hå­bet om et re­sul­tat lig­nen­de an­den­plad­sen i Am­stel Gold Ra­ce sid­ste søn­dag.

» Jeg dum­me­de mig i spur­ten. Jeg sad med helt frem­me, så det var jo ik­ke li­ge­frem for­di, jeg ik­ke hav­de be­ne­ne, vel? Men okay, om jeg bli­ver num­mer seks el­ler 13, det kan jo væ­re li­ge me­get, « sag­de Mi­cha­el Val­gren, der iføl­ge de of­fi ci­el­le pa­pi­rer fra ar­ran­gø­ren ASO end­te som num­mer 14.

Den dan­ske viking rul­le­de – mod­sat de øv­ri­ge kon­kur­ren­ter – uden hand­sker, da kul­den vir­ke­lig bed der­u­de på ru­ten, som blev la­vet om un­der­vejs på grund af for me­get sne. Da det kom til det af­gø­ren­de øje­blik i fi na­len, frøs Thy­bo­en fast. Ly­nen­de øj­ne

» Jeg sad ba­gest, da de åb­ne­de spur­ten. Det skyld­tes dår­lig ori­en­te­ring. Fak­tisk syn­tes jeg, at de kør­te lidt lang­somt. Jeg vil­le væ­re Maxim Igl­in­sky

VINCENZO NIBALI, GASPAROTTO,

næv­ne­vær­di­ge klas­si­ker­re­sul­ta­ter in­den gårs­da­gens løb. Po­els har fl ere gan­ge be­vist, at han kø­rer stærkt, men al­li­ge­vel. Mar­tin, Rod­ri­gu­ez, Cos­ta og Ger­rans. Li­sten over klas­si­ker­kon­kur­ren­ter, som Igl­in­sky par­ke­re­de i en su­veræn fi na­le­sejr, er læn­ge­re end­nu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.