Gre­de sig i Liè­ge

Ège- Ba­stog­ne- Liè­ge- sej­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ( Asta­na), vin­der i 2010

kom­met med et an­greb. Jeg prø­ve­de at kom­me udenom, men da jeg gjor­de det, åb­ne­de Ro­man ( Kreuzi­ger, Val­grens hold­kam­me­rat, red.) spur­ten for­an. Det var lidt ær­ger­ligt, « sag­de Mi­cha­el sklas­si­ke­ren in­den for de se­ne­ste 10 år DE VANDT OG­SÅ ØV­RI­GE VINDERE DE SE­NE­STE 10 ÅR: 2015:

Ale­xan­dre Vi­nokou­rov ’ VINOS’ SEJR I

Val­gren, mens øj­ne­ne ly­ne­de af skuff el­se. Kuff er­ter­ne smæk­ke­de han hårdt i ba­ga­ge­rum­met i den par­ke­re­de fa­mi­lie­bil, som den ven­ten­de kæ­re­ste hav­de par­ke­ret mel­lem Tin­koff - bus­sen 2014: 2013: 2011: 2009: 2008: 2007: og me­ka­ni­ker­nes last­bil. Uan­set hvor me­get han an­streng­te sig, kun­ne Val­gren ik­ke skju­le skuf­fel­sen, men han ræs­son­ne­re­de sig al­li­ge­vel frem til, at re­sul­ta­tet må­ske ik­ke var så rin­ge end­da, som de vil­le si­ge i den nord­jy­ske hjem­stavn. For­løs­ning » Når jeg li­ge har sun­det mig, vil jeg væ­re glad for at ha­ve sid­det med blandt de 20 bed­ste. Jeg føl­te mig ik­ke su­per kø­ren­de i Fle­che ( Wal­lon­ne onsdag, red.), men at sid­de med i dag ( i går, red.), det er en for­løs­ning. Det er fedt og lover godt for frem­ti­den, « sag­de Mi­cha­el Val­gren.

Hver­ken Val­gren el­ler hold­kam­me­ra­ten Kreuzi­ger nå­e­de med i den lil­le front­grup­pe be­stå­en­de af fi re mand, som al­le dy­ste­de om sej­ren helt til sidst. 12 se­kun­der eft er kun­ne de to Tin­koff - ryt­te­re se Wou­ter Po­els fra Team Sky jub­le over sin for­nem­me tri­umf. En tri­umf, som ik­ke man­ge hav­de for­ud­set, da Alejan­dro Val­ver­de ( Mo­vistar), Da­ni­el Mar­tin og Juli­an Alap­hi­lip­pe ( beg­ge Etixx- Qu­i­ck­Step) på for­hånd lig­ne­de de mest sand­syn­li­ge vindere.

» Jeg fat­ter det sta­dig ik­ke. Be­tin­gel­ser­ne var svæ­re, og til sidst var al­le vir­ke­lig træt­te, « sag­de hollænderen med et stort smil på læ­ben ved den of­fi ci­el­le pres­sese­an­ce eft er­føl­gen­de.

Det gjor­de næp­pe Po­els no­get, at han fi k sin før­ste klas­si­ker­sejr no­gen­sin­de i na­bo­lan­det Bel­gi­en.

Liè­ge- Ba­stog­ne- Liè­ge mar­ke­rer af­slut­nin­gen på for­års­klas­si­ker­ne i den­ne om­gang, og som al­tid fi k vi luk­ket ned med en sol­strå­le­hi­sto­rie. Og så selv­føl­ge­lig en min­dre til­freds­stil­len­de én af slagsen, som det nu en­gang er med cy­kel­spor­ten.

2010 vil bli­ve hu­sket for eft er­spil­let, der slet ik­ke blev kønt: Han blev an­kla­get for at ha­ve be­stuk­ket num­mer to i lø­bet, Ale­xan­der Ko­lob­nev, med 100.000 eu­ro for at la­de sig ta­be. Alejan­dro Val­ver­de Si­mon Ger­rans Dan Mar­tin Phi­lip­pe Gil­bert An­dy Schleck Alejan­dro Val­ver­de Da­ni­lo Di Luca

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.