Rødt ka­os

Ra­di­ka­le og so­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ska­en­des bå­de med hin­an­den og in­ter­nt

BT - - NYHEDER -

Ra­di­ka­le pro­fi­ler i in­tern kamp og flugt fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Det er ik­ke kun i blå blok, at ue­nig­he­der­ne er til at ta­ge at fø­le på. Og­så i oppositionen strit­ter hold­nin­ger­ne i fle­re ret­nin­ger. Og det hand­ler op po­si­tio­ne­ring, si­ger po­li­tisk kom­men­ta­tor, Pe­ter Mogensen. »De ka­em­per om stem­mer­ne. Det, vi ser nu, er ud­tryk for po­si­tio­ne­ring. Det er ty­pisk, når det kø­rer dår­ligt for nog­le af par­ti­er­ne, som vi for ek­sem­pel ser hos SF og Ra­di­ka­le li­ge nu. Så kan det bli­ve ag­gres­sivt,« si­ger Pe­ter Mogensen.

Uro­en i oppositionen fik ek­stra kul på i we­e­ken­den, da de ra­di­ka­le pro­fi­ler Ze­nia Stam­pe og Ida Auken tog et in­ter­nt op­gør. Ze­nia Stam­pe kald­te So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne for» uso­li­da­ri­ske og rig­mands pro­tek­tio­ni­ster «, hvor­ef­ter Auken gik u dog undsag­de Stam­pe. Og se­ne­res am­me­dag med­del­te det so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske fol­ke­tings­med­lem, Per­nil­le Sch­noor så, at hun skif­te­de til Al­ter­na­ti­vet, for­di hun var skuf­fet over, at Met­te Fre­de­rik­sen ik­ke hav­de ført par­ti­et i en me­re hu­ma­ni­stisk ret­ning.

BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor, Søs Ma­rie Serup me­ner ik­ke, at man skal un­der­ken­de de ue­nig­he­der, der bli­ver luf­tet li­ge nu. Ud­la­en­din­ge af­gør valg »Der er ta­le om fun­da­men­tale ue­nig­he­der mel­lem Ra­di­ka­le og So­ci­al­de­mo­kra­ter, som vi har set dem de sid­ste 15-20 år. Me­nu d la­en d in­ge om­rå­det af­gjor­des ids te­valg, det er det vig­tig­ste po­li­ti­k­om­rå­de li­ge nu, og det kom­mer og­så til at af­gø­re na­e­ste valg. Der­for har det så stor be­tyd­ning, hvad der bli­ver sagt li­ge nu,« si­ger Søs Ma­rie Serup.

Fakta i oppositionen er, at Al­ter­na­ti­vet og En­heds­li­sten har frem­gang, Ra­di­ka­le og SF går til­ba­ge og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne lig­ger no­gen­lun­de kon­stant. Og det er med til at få bøl­ger­ne til at gå højt, si­ger Pe­ter Mogensen.

»Det ene­ste, der kan di­sci­pli­ne­re dem, er ti­den. Vi er sta­dig i det før­ste år ef­ter val­get, og oppositionen for­ven­ter ik­ke, at no­gen i blå blok kan se en in­ter­es­se i at va­el­te Løk­ke. Der­for vil de ba­ske me­re med ha­len nu, og så vil de lang­somt na­er­me sig hin­an­den om et års tid,« si­ger Pe­ter Mogensen.

ud la­en d in­ge po­li­tik­ken kom­mer og­så til at af­gø­re na­e­ste valg Søs Ma­rie Serup, BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor

FO­TO: CLAUS BECH

Met­te Fre­de­rik­sen(S) og Morten Øster­gaard (R) la­der løjt­nan­ter­ne i de­res par­ti­er ta­ge de dis­kus­sio­ner, hvor de er ue­ni­ge.

In­ge­li­se Skryd­strup | isk@bt.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.