RA­ZZIA PÅ RE­ME­ES NAT­KLUB

BT - - NYHEDER -

FAG­LI­GE FOR­HOLD Uden­land­ske virk­som­he­der, som ar­bej­der i Dan­mark, skal va­e­re re­gi­stre­ret i det så­kald­te RUT-re­gi­ster Registeret sik­rer, at for ek­sem­pel Ar­bejds­til­sy­net og Skat har mu­lig­hed for at tjek­ke virk­som­he­der. Bå­de virk­som­he­den og ar­bejds­ste­det skal frem­gå af re­gi­stre­rin­gen. En søg­ning i RUT-registeret vi­ser, at ar­bej­det på Re­me­es nat­klub ik­ke re­gi­stre­ret. bad os om at bli­ve på for­to­vet. Der­med blev vi som de før­ste na­eg­tet ad­gang til Re­me­es nye nat­klub.

3Fs fag­li­ge se­kre­ta­er fik i før­ste om­gang lov til at kom­me in­den­for og veks­le et par ord med de bul­gar­ske ar­bej­de­re, der var i gang med at mon­te­re glas i en­tréen. En af dem op­ly­ste, at han får 100 kro­ner i ti­men.

Mens den fag­li­ge se­kre­ta­er tal­te med hånd­va­er­ker­ne, trak Re­me­es as­si­stent en smartp­ho­ne op af lom­men, og ef­ter et par opkald stod det klart, at 3F ik­ke la­en­ge­re var vel­kom­men på plad­sen. 3Fs fag­li­ge se­kre­ta­er blev som den før­ste smidt ud af Re­me­es nye nat­klub.

Bå­de BT og 3F blev hen­vist til Re­me­es ad­vo­kat Claus Mol­bech Bent­sen, men han hav­de i går ik­ke lyst til at ta­le med pres­sen.

»Jeg har in­gen kom­men­ta­rer,« ly­der det kort fra Claus Mol­bech Bent­sen på spørgs­må­let om, hvor­for de uden­land­ske fir­ma­er ik­ke er re­gi­stre­ret.

Re­me­es nye nat­klub skul­le ha­ve va­e­ret klar al­le­re­de i fre­dags, men tre ti­mer før åb­nings­fe­sten, af­ly­ste Re­mee med den be­grun­del­se, at det ik­ke var mu­ligt at få det kom­pli­ce­re­de elek­tro­ni­ske ud­styr klar.

I ste­det er åb­nin­gen ud­sat til fredag, men i går lig­ne­de nat­klub­ben sta­dig en byg­ge­plads. Fa­ca­den er pra­e­get af bo­re­hul­ler med led­nin­ger stik­ken­de ud. In­den­for er gul­vet da­ek­ket af byg­ge­støv og et hold bul­gar­ske hånd­va­er­ke­re knok­ler på høj­tryk med at få mon­te­ret spej­le i en­tréen.

Det er Alex Kovat­chevs fir­ma, IDEA, som står for ar­bej­det. Fir­ma­et duk­ke­de i går ik­ke op ved en søg­ning i RUT-registeret, som er of­fent­ligt, En me­d­ar­bej­der op­ly­ste til 3F, at de ar­bej­der for en un­de­ren­tre­pre­nør, men hel­ler ik­ke det­te fir­ma op­tra­e­der i RUT-registeret. Der er slet ik­ke an­meldt uden­land­sk ar­bejds­kraft på nat­klub­bens adres­se. Alex Kovat­chev, der er ho­ve­d­en­tre­pre­nør på byg­ge­pro­jek­tet, si­ger til BT, at byg­ge­ri­et over­hol­der al­le for­ma­lia:

»Al­le der ar­bej­der på ste­det er her le­galt og er cer­ti­fi­ce­re­de. Vi har al­le de nød­ven­di­ge til­la­del­ser til at ar­bej­de i så­vel EU som Dan­mark. Vi har en god di­a­log med myn­dig­he­der­ne.« ’Sam­ta­len slut­ter her’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.