’Hr. og fru Jensen’

BT - - NYHEDER -

ØSTARBEJDERE For pol­ske byg­ge­ar­bej­de­re i Dan­mark er der stor for­skel på løn­nen, alt ef­ter om ar­bej­det ud­fø­res på en dansk vil­la­vej el­ler på en stør­re byg­ge­plads. Hvis po­lak­ken ar­bej­der på en dansk vil­la­vej, er løn­nen i gen­nem­snit 83 kro­ner i ti­men.

Til sam­men­lig­ning er gen­nem­snitsløn­nen på en stør­re byg­ge­plads 123 kro­ner i ti­men.

Det vi­ser en rap­port fra Forsk­nings­cen­ter for Ar­bejds­mar­kedsog Or­ga­ni­sa­tions­stu­di­er (Fa­os) på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, skri­ver Fi­nans.dk og Po­li­ti­ken.

»Vo­res rap­port vi­ser, at der – groft sagt – er et to­delt ar­bejds­mar­ked i byg­ge­ri­et med ar­bej­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.