Bag so­ci­al dum­ping på vil­la­ve­je­ne

BT - - NYHEDER -

på vil­la­ve­je­ne kon­tra de sto­re byg­ge­plad­ser. Det er so­ci­al dum­ping, når hr. og fru Jensen la­ver en af­ta­le med en hånd­fuld po­lak­ker,« si­ger Sø­ren Kaj An­der­sen, le­der af Fa­os, til Fi­nans.dk. Kø­ber ind i Po­len I rap­por­ten be­skri­ves det og­så, at den la­ve løn til po­lak­ker kun er mu­lig, for­di de­res op­hold i Dan­mark er mid­ler­ti­dig. Bo­e­de de i Dan­mark, vil­le de hø­je le­veom­kost­nin­ger tvin­ge dem til at kra­e­ve me­re i løn.

Iføl­ge un­der­sø­gel­sen kø­ber 81 pct. af de pol­ske ar­bej­de­re de­res dag­li­ge for­nø­de­n­he­der i Po­len, skri­ver Po­li­ti­ken.

Rap­por­ten er la­vet for fag­for­e­nin­gen 3F og bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen Dansk Byg­ge­ri. Hos 3F er man ik­ke be­gej­stret for rap­por­tens fund.

»Rap­por­ten vi­ser, at der er ta­le om ud­bredt so­ci­al dum­ping af uden­land­sk ar­bejds­kraft, og det er uri­me­lig kon­kur­ren­ce for dan­ske hånd­va­er­ke­re, der ik­ke kan le­ve af så­dan en løn,« si­ger Pal­le Bis­gaard, der er na­est­for­mand i 3Fs byg­ge­grup­pe, til Fi­nans.dk.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Dansk Byg­ge­ri, Lars Storr-Han­sen, me­ner, at rap­por­ten, der byg­ger på 114 in­ter­view med po­lak­ker og 51 ty­ske­re i byg­ge­bran­chen, kon­klu­de­rer på et spin­kelt grund­lag.

Den vi­ser dog, at vil­la­e­jer­ne »ger­ne bru­ger pen­ge på spelt­bol­ler, men ik­ke på overenskomst­for­hold for dem, de hy­rer,« si­ger han iføl­ge Fi­nans.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.