SYG­DOM­ME

BT - - NYHEDER -

Symp­to­mer: In­fek­tio­nen kan kom­me ef­ter et flåt­bid, og ri­si­ko­en for syg­dom­men fin­des i he­le Dan­mark. Det før­ste tegn på borrelia vi­ser sig in­den for få uger i form af et rødt ring­for­met ud­sla­et om­kring det sted, hvor flå­ten har bidt. In­fek­tion kan, hvis den ik­ke bli­ver be­hand­let, spre­de sig til bl.a. hjer­nen (neu­ro­bor­re­li­o­se), og an­sig­tet kan og­så bli­ve ramt af mu­skel­lam­mel­ser. Des­u­den kan der op­stå ho­ved­pi­ne, ner­ve­s­mer­ter og stiv­hed i ryg og nak­ke. Be­hand­ling: Man kan ik­ke vac­ci­ne­re mod borrelia, men de fle­ste sta­di­er af syg­dom­men kan be­hand­les med an­ti­bi­o­ti­ka. I sja­eld­ne til­fa­el­de kan ska­der­ne dog va­e­re kro­ni­ske. Så man­ge bli­ver sy­ge: Der fin­des in­gen sam­le­de tal på, hvor man­ge der be­hand­les for borrelia, men der re­gi­stre­res om­kring 180 til­fa­el­de af neu­ro­bor­re­li­o­se om året i Dan­mark. Symp­to­mer: Virus­sen kan smit­te gen­nem flåt­bid, og mens der tid­li­ge­re kun fo­re­kom til­fa­el­de på Born­holm, er den og­så re­gi­stre­ret få til­fa­el­de i re­sten af lan­det. Tegn på smit­te ses of­test i to-fa­se­de for­løb – først som in­flu­en­za­lig­nen­de symp­to­mer over nog­le da­ge, og ef­ter en pe­ri­o­de uden symp­to­mer kan en tred­je­del smit­te­de her­ef­ter ri­si­ke­re at vi­se tegn på hjer­ne­be­ta­en­del­se med ho­ved­pi­ne, fe­ber, ta­le­be­sva­er og lam­mel­ser. Be­hand­ling: Der fin­des in­gen spe­ci­fik­ke stof­fer, der kan be­hand­le virus­sen og dø­de­lig­he­den er på 1-2 pct. Man kan vac­ci­ne­re mod TBE, og det rå­des der til, hvis man of­te op­hol­der sig i skov og krat. Så man­ge bli­ver sy­ge: Der bli­ver re­gi­stre­ret om­kring tre til­fa­el­de af TBE om året på Born­holm. Men si­den 2008 er der og­så ble­vet fun­det flåter med TBE-virus ved Vi­borg i Midtjyl­land samt ved Tok­ke­køb i Nord­s­ja­el­land. Virus­sen spre­der sig i vo­res na­bo­lan­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.