Hø­je­re fart kan gi­ve fle­re ulyk­ker

BT - - NYHEDER - GRAFIK: Fa­ger­heim/Fo­to: Morten Stri­ck­er/Kilde: Vej­di­rek­to­ra­tet

TRA­FIK el­ler ha­ve en la­ve­re ha­stig­hed, si­ger han.

Sam­ti­dig har for­sø­get iføl­ge om­rå­de­che­fen vist, at an­de­len af ulyk­ker sti­ger på de til­stø­de­n­de ve­je, når ha­stig­he­den sa­et­tes op på mo­tortra­fi­kog lan­de­ve­je­ne.

»Det skyl­des, at bi­li­ster­ne ik­ke har va­e­ret så go­de til at kom­me ned i fart ef­ter de 90 ki­lo­me­ter i ti­men, så her er der og­så be­hov for nog­le tra­fik­sik­ker­heds­ma­es­si­ge til­tag,« si­ger Su­ne Imp­gaard Schou. Hø­je­re fart på de bed­re ve­je Mens me­re fart så­le­des kan gi­ve fle­re ulyk­ker på si­de­ve­je og de dår­lig­ste lan­de­ve­je, fin­der eva­lu­e­rin­gen til gen­ga­eld ik­ke, at far­ten be­ty­der det sto­re for sik­ker­he­den på mo­tortra­fik­ve­je og de bed­re lan­de­ve­je, hvor de to­hju­le­de er hen­vist til si­de­lø­ben­de cy­kel­sti­er.

Og den del er ik­ke uva­e­sent­lig, for Vej­di­rek­to­ra­tets eva­lu­e­ring kom­mer i et po­li­tisk kli­ma, hvor et fler­tal i Fol­ke­tin­get i be­gyn­del­sen af maj ven­tes at ved­ta­ge et lov­for­slag fra re­ge­rin­gen, der vil sa­et­te ha­stig­he­den på fle­re mo­tortra­fik­ve­je op til 100 ki­lo­me­ter i ti­men.

Der­for va­el­ger trans­port­mi­ni­ster Hans Chri­sti­an Sch­midt (V) og­så at fo­ku­se­re på for­sø­ge­ne på de bed­ste ve­je, hvor det med mi­ni­ste­rens ord »over­ord­net set er gå­et fint«.

»Jeg vil nu pra­e­sen­te­re rap­por­ten for par­ti­er­ne i den grøn­ne for­ligskreds, så vi kan drøf­te per­spek­ti­ver­ne, her­un­der mu­lig­he­den for at sa­et­te ha­stig­he­den op på yder­li­ge­re stra­ek­nin­ger,« si­ger han i en pres­se­med­del­el­se.

I Rå­det for Sik­ker Tra­fik ad­va­rer ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Mo­gens Kja­er­gaard Møl­ler dog mod at sa­et­te Vi er ik­ke ha­stig­heds­ta­li­ba­ne­re, der si­ger nej til en­hver form for øget fart ha­stig­he­den op på stats­vej­net­tet uden vi­de­re, selv om han un­der­stre­ger, at det me­get vel kan va­e­re for­svar­ligt på mo­tortra­fik­ve­je­ne. In­tel­li­gent løs­ning »Vi er ik­ke ha­stig­heds­ta­li­ba­ne­re, der si­ger nej til en­hver form for øget fart. Vi si­ger ba­re, at man i ste­det for at ha­e­ve ha­stig­he­den ge­ne­relt på en vej­ty­pe skal ind­dra­ge de lo­ka­le vej­myn­dig­he­der og po­li­ti­et, så man får en dif­fe­ren­ti­e­ret og in­tel­li­gent løs­ning,« si­ger han og fort­sa­et­ter:

»Al­le ken­der jo det, at man kan kø­re på en lan­de­vej, der er fuld­sta­en­dig li­ge, uden vejtra­e­er og si­de­ve­je, hvor man ta­en­ker: Hvor­for i al ver­den må jeg kun kø­re 80 her?

Så kø­rer man lidt vi­de­re, og plud­se­lig er vej­en bug­tet med man­ge tra­e­er og dår­ligt ud­syn, og da det jo sta­dig er en lan­de­vej, må man og­så kø­re 80 her. Det gi­ver jo in­gen me­ning,« si­ger han.

De 18 for­søgs­stra­ek­nin­ger om­fat­ter godt 100 ki­lo­me­ter vej.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.