’Jeg er cho­ke­ret’

BT - - NYHEDER -

GIDSELDRAMA For det an­det har jeg in­gen vi­den om, at kid­nap­per­ne var Is­la­misk Stat. Hvis de var, hav­de de vel sag­tens sagt det for at la­eg­ge yder­li­ge­re pres på min fa­mi­lie. For det tred­je har jeg al­drig set mi­ne kid­nap­pe­re ta­ge no­gen for­mer for stof­fer for­an os, som Ra­mi nu ha­ev­der, men da Ra­mi som be­skre­vet i bo­gen var en hel del ale­ne med kid­nap­per­ne, kan jeg jo som så me­get an­det ik­ke vi­de, hvad kid­nap­per­ne i det skjul­te la­ve­de sam­men med Ra­mi,« si­ger Jeppe Ny­broe og ud­dy­ber:

»Jeg er cho­ke­ret. Det er tred­je gang, han aen­drer for­kla­ring. Det la­der til, at han py­n­ter på si­ne hi­sto­ri­er og de ting, der er sket, af­ha­en­gig af, hvil­ken hi­sto­rie han ta­en­ker er smar­test for sig selv. Og hvis de ting, han si­ger, var sket, så hav­de de stå­et i min bog. Det står klart for mig, at det kan va­e­re van­ske­ligt at sto­le på, hvad Ra­mi si­ger,« ly­der det fra Jeppe Ny­broe. Kri­tik af de­tal­jer Da Jeppe Ny­broe ud­gav sin bog, men­te kri­ti­ke­re, at han dra­ma­ti­se­re­de kid­nap­nin­gen. De frem­ha­e­ve­de de­tal­jer som, at Ny­broe var for sol­bra­endt og hav­de re­ne neg­le på et bil­le­de, der var ta­get 14 da­ge ef­ter kid­nap­nin­gen den 7. fe­bru­ar 2014, og i en an­mel­del­se i We­e­ken­da­vi­sen an­ty­de­de jour­na­list Adam Holm, at Ny­broe hav­de smurt tykt på, da han skrev bo­gen.

»Må­ske har han som man­gen en uden­rigskor­re­spon­dent før ham ma­let lidt ri­ge­ligt med pa­let­tens dra­ma­ti­ske far­ver,« skrev Adam Holm blandt an­det i an­mel­del­sen.

Kri­tik­ken og den ef­ter­føl­gen­de de­bat om Ny­bro­es tro­va­er­dig­hed om­kring kid­nap­nin­gen, ram­te Jeppe Ny­broe og hans na­er­me­ste hårdt.

»Det er in­gen hem­me­lig­hed, at min fa­mi­lie og jeg var ry­stet over det, der ske­te ef­ter kid­nap­nin­gen, hvor der var nog­le dan­ske jour­na­li­ster, der rej­ste tvivl om, hvad jeg var ble­vet ud­sat for. Det føl­tes som at bli­ve kra­en­ket en gang til. På et tids­punkt valg­te jeg at stra­ek­ke ha­en­der­ne i vej­ret og si­ge, at jeg ik­ke or­ke­de me­re. Jeg var ry­stet og må­l­løs, og det må jeg si­ge, at det er jeg sta­dig­va­ek,« si­ger Jeppe Ny­broe. For­skel­li­ge ver­sio­ner Ra­mi Aysha blev i for­bin­del­se med ud­gi­vel­sen af bo­gen in­ter­viewet til fle­re dan­ske me­di­er, hvor han for­tal­te en an­den hi­sto­rie om kid­nap­nin­gen end den, Jeppe Ny­broe be­skrev i sin bog. Blandt an­det sag­de Ra­mi Aysha, at det var Jeppe Ny­broe selv, der tog ini­ti­a­tiv til, at kid­nap­per­ne send­te det før­om­tal­te så­kaldt ’proof of li­fe-bil­le­de’ til fa­mi­li­en, så den kun­ne se, at han var i li­ve. Mod­sat har Jeppe Ny­bro­es sto­re­bror, Ja­cob Ny­broe, for­kla­ret at han bad kid­nap­per­ne sen­de bil­le­det.

Iføl­ge Jeppe Ny­broe er Ra­mi Ays­has til­sy­ne­la­den­de skif­ten­de for­kla­rin­ger om kid­nap­per­ne et ud­tryk for, at hans ord ik­ke skal ta­ges for go­de va­rer.

»Det ene­ste jeg på stil­fa­er­digt jysk kan si­ge er, at det ik­ke kan va­e­re sandt, alt det han si­ger. Jeg kan ik­ke bå­de hav­de va­e­re kid­nap­pet af Al Nus­ra, al­min­de­li­ge ban­dit­ter og nu af Is­la­misk Stat. Det gør, at jeg stil­le ta­en­ker, at de men­ne­sker, som sto­le­de på det Ra­mi sag­de den­gang, må over­ve­je, om man over­ho­ve­det kan sto­le på ham. Det me­ner jeg ik­ke, at man kan,« si­ger Jeppe Ny­broe.

BT har for­ga­e­ves for­søgt at få kon­takt til Ra­mi Aysha. Til Jyl­lands-Po­sten forta­el­ler han, at han ar­bej­der på en bog, hvor han vil forta­el­le om sin op­le­vel­se af kid­nap­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.