Nu kom­mer rot­ter­ne

BT - - NYHEDER -

en top i 2018. Men hvad der er år­sag til de cyk­li­ske sving­nin­ger, ved man ik­ke,« si­ger bi­o­lo­gen. Ful­de af syg­dom­me Jens Lo­dal un­der­stre­ger, at det er vig­tigt at for­hin­dre, at rot­ter kom­mer for ta­et på men­ne­sker. Det skyl­des først og frem­mest, at de er po­ten­ti­el­le ba­e­re­re af et sted mel­lem 50 og 60 in­fek­tions­syg­dom­me, her­un­der den livs­far­li­ge Weils sy­ge, der kan over­fø­res til men­ne­sker via rot­ters urin.

Dan­sker­ne kan imid­ler­tid godt be­la­ve sig på, at rot­te-po­pu­la­tio­nen vil vok­se støt gen­nem re­sten af året. For så­dan er det hvert år. An­tal­let top­per ty­pisk sidst på ef­ter­å­ret.

Al­li­ge­vel er der et lil­le håb om, at der kom­mer til at ske et lil­le dyk i rot­te­an­mel­del­ser­ne i år. I hvert fald i Kø­ben­havns Kom­mu­ne. I årets tre før­ste må­ne­der har kom­mu­nen re­gi­stre­ret et be­ske­dent fald i an­tal­let af rot­te­an­mel­del­ser i for­hold til sam­me pe­ri­o­de sid­ste år.

»Man kan hå­be, at ten­den­sen hol­der, men bil­le­det kan jo sag­tens aen­dre sig i de kom­men­de må­ne­der,« si­ger Kjeld Christensen. Dra­sti­ske me­to­der Som bo­li­ge­jer skal man va­e­re op­ma­er­k­som på even­tu­el klo­a­krenove­ring i na­er­he­den. Hvis der er åben ad­gang til klo­ak­ker­ne, sø­ger gna­ver­ne of­te ud af rø­re­ne og ind på bo­li­ge­je­res grun­de.

I Hjør­ring i Nord­jyl­land tog man sid­ste år ret dra­sti­ske me­to­der i brug for at be­ka­em­pe en sand rot­te­in­va­sion, der gav sto­re ge­ner i to bo­lig­for­e­nin­ger. Fore­nin­ger­ne op­sat­te der­for to ’in­tel­li­gen­te’ rot­te­fa­el­der, som med stor kraft sky­der dra­e­ben­de spyd gen­nem rot­ter­nes rygsøj­ler, når de for­sø­ger at pas­se­re.

På den må­de blev om­kring 5.500 rot­ter dra­ebt i lø­bet af ba­re en en­kelt må­ned, skri­ver DR Nord­jyl­land.

In­gen aner, hvor man­ge rot­ter, der re­elt er i Dan­mark. Iføl­ge bi­o­log Jens Lo­dal lig­ger tal­let på et sted mel­lem en halv mil­li­on og fle­re mil­li­o­ner. Iføl­ge Kø­ben­havns Kom­mu­ne er der et sted mel­lem 250.000 og 300.000 rot­ter i ho­vedsta­dens klo­ak­net.

UND­GÅ ROT­TER Lad va­e­re med at over­fodre fug­le i ha­ven. Rot­ter kan bli­ve fe­de på fo­der­re­ster. Fjern bla­de om­kring hu­set. Tjek kom­post­bun­ken, ud­hus, bra­en­destab­ler og lig­nen­de for rot­ter. Hvis du ma­er­ker en kraf­tig dy­risk lugt el­ler ser hul­ler på stør­rel­se med en ten­nis­bold i jor­den, kan det va­e­re tegn på rot­ter. Hvis du har rot­ter, kan det of­te va­e­re nød­ven­digt at renove­re di­ne klo­ak­ker samt op­sa­et­te rot­tes­pa­er­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.