’ ’

BT - - Debat] -

HVIS MAN SKAL

Det er ik­ke in blandt man­ge un­ge men­ne­sker at spi­se rødt kød så me­get som trans­port­sek­to­ren, så det er al­vor­ligt. Det her er et godt ek­sem­pel på, om vi over­ho­ve­det er indstil­let på at vil­le aen­dre ad­fa­erd for at red­de kli­ma­et. Vi bli­ver nødt til at aen­dre ad­fa­erd, og for at gø­re det bli­ver vi nødt til at dre­je på al­le skru­er, og der er skat­te- og af­giftskru­en en af dem, der vir­ker bedst. Hvis vi ik­ke vil den smu­le her, hvad vil vi så?

aen­dre no­get, er der no­gen, der skal gå for­an. Dan­sker­ne er be­gyndt at spi­se min­dre kød. Det er ik­ke in blandt man­ge un­ge men­ne­sker at spi­se rødt kød, så der er en ad­fa­erds­a­en­dring på vej. Hvis man så oveni­kø­bet la­eg­ger en af­gift, så vil det va­e­re med til at ska­be en ny ad­fa­erd. Så det vil hja­el­pe – og det vil ska­be op­ma­er­k­som­hed.

la­ve et sy­stem med re­gu­le­ring igen­nem af­gif­ter, så skal de det hja­el­pe land­bru­get med at ud­le­de fa­er­re driv­hus­gas­ser, så­dan så det kan be­ta­le sig for dem. Svin og får – og kunst­gød­ning – ud­le­der og­så driv­hus­gas­ser, så man må be­skat­te det ef­ter den driv­hus­gas­ud­led­ning, det har.

MAN HAR I HVIS MAN SKAL

Etisk Råd va­e­ret me­get op­ta­get af det her med ok­se­kød – og man kan jo og­så se, at det gi­ver sto­re over­skrif­ter i me­di­er­ne. Men jeg kan ik­ke va­e­re med til det, da min fag­li­ge vi­den ik­ke pe­ger i den ret­ning, som fler­tal­let i Etisk Råd øn­sker. Jeg har ar­bej­det med forsk­ning på det­te om­rå­de i over ty­ve år.

at der vil kom­me ret me­get ud af kun at snak­ke om en ok­se­køds­skat. Det er alt for be­gra­en­set i for­hold til al­le de driv­hus­gas­ud­led­nin­ger, der er fra land­bru­get.

JEG TROR IK­KE,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.