Ja, en af­gift vil få folk til at spi­se min­dre kød Nej, fo­kus på ok­se­kød er sym­bol­po­li­tik

BT - - Debat] -

ERIK RAS­MUS­SEN

ska­der bå­de kli­ma­et og sund­he­den, og det har sin pris, og det må vi for­hol­de os til. Så vi må la­e­re at sa­et­te pris på kli­ma­et og sund­he­den, og det gør man blandt an­det ved at la­eg­ge en af­gift på det, der ska­der. Vi skal for­sø­ge at aen­dre ad­fa­erd over­for kli­ma­et – og hvis ik­ke sta­ten og po­li­ti­ker­ne gør no­get, så sker der in­gen­ting. Det er et fa­el­les an­svar. Hvis vi al­le sam­men på­berå­ber os vo­res pe rson li­ge fri­hed til at spi­se og gø­re, hvad vi vil, så en­der vi med ik­ke at ha­ve no­gen fri­hed, for så vil kli­ma­for­an­drin­ger­ne ha­ve et om­fang, som vil ind­s­kra­en­ke al­les fri­hed. Det er na­tur­ligt at la­eg­ge en af­gift på det, der ska­der al­men­vel­let.

DE RØ­DE BØF­FER KVAEGPRODUKTION FORURENER LI­GE

KIR­STEN HALSNAES

no­gen god idé kun at la­eg­ge en af­gift på ok­se­kø­det, for så vil folk ba­re spi­se me­re svi­ne­kød el­ler nog­le an­dre ting, og det vil ik­ke kun­ne be­ta­le sig for land­ma­en­de­ne at in­ve­ste­re i at re­du­ce­re driv­hus­gas­ser­ne. Hvis man vil la­ve skat­ter, så skal det va­e­re en be­skat­ning af al­le de for­skel­li­ge kil­der til driv­hus­gas­ud­led­ning i land­bru­get. Man er og­så nødt til at se det i en sam­men­ha­eng med EU-af­ta­ler, som vi skal gen­nem­fø­re. En en­si­dig fo­ku­se­ring på skat på ok­se­kød er sym­bol­po­li­tik – og det er hel­ler ik­ke re­a­li­stisk at få det gen­nem­ført.

DET ER IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.