Nå, så er jeg den, der er skre­det

BT - - Debat] -

Land­spo­li­tik med MF-po­ten­ti­a­le er ble­vet et job, en kar­ri­e­re, et pro­fes­sio­nelt fun­de­ret er­hverv fra 9 til 16. Ik­ke nød­ven­dig­vis et kald, bor­ger­ligt om­bud og ide­o­lo­gi 24-7. El­ler er det net­op sidst­na­evn­te, der fik So­ci­al­de­mo­kra­tiets Per­nil­le Sch­noor til i uti­de at hop­pe fra det par­ti, hun blev valgt for til Fol­ke­tin­get for blot ti må­ne­der si­den og over til Al­ter­na­ti­vet. He­le vej­en i al­fa­be­tet. Har man først sagt A, må man og­så si­ge Å.

PA­NE­LET Lyk­kes­me­den ta­ger over som sel­ve stil­lings­be­skri­vel­sen. At va­e­re sin egen af slagsen.

DET BOR­GER­LI­GE OM­BUD er det så som så med, for det var ik­ke det man­dat, hun var ble­vet gi­vet af si­ne og so­ci­al­de­mo­kra­ter­nes va­el­ge­re i det nord­s­ja­el­land­ske. Som end­da for blot en halv snes da­ge si­den blev for­ny­et, da Hels­in­gø­rkred­sen gen­valg­te hen­de som par­tiets fol­ke­tings­kan­di­dat. Men hun be­grun­de­de skif­tet ide­o­lo­gisk, for­di hun ik­ke fø­ler, at par­tiets re­al­po­li­ti­ske og hu­ma­ni­sti­ske syn flug­ter med hen­des eget. At det går den for­ker­te vej. Alt­så, som hun jo nok kun­ne ha­ve set kon­tu­rer­ne af blot to uger tid­li­ge­re og ha­ve spa­ret sin va­el­ger­kreds ulej­lig­he­den. PER­NIL­LE SCH­NOOR RYK­KE­DE må­ske på det, man i det pri­va­te er­hvervs­liv vil­le kal­de et be­hov for nye ud­for­drin­ger. Et mel­lem­le­der­til­bud, hun ik­ke kun­ne si­ge nej til. I den dur. Et ba­nalt jobs­kif­te, om end det op­rin­de­li­ge an­sa­et­tel­ses­ud­valg er sat uden­for ind­fly­del­se og li­ge får en fuck-fin­ger i far­ten. Et job med bed­re ud­sig­ter i den for­stand, at kar­ri­e­re­sti­gen i det for­ri­ge fo­re­kom li­ge lov­lig langstrakt uden et ene­ste ord­fø­rer­skab. Hvem ken­der ik­ke til at kø­re sur i ar­bejds­plad­sen, men ik­ke nød­ven­dig­vis i sin bran­che. Så skif­ter man til kon­kur­ren­ten el­ler no­get li­ge hen­ne om hjør­net. HELT EF­TER PARTIBOGEN blev kol­le­ger­ne på job­bet ra­sen­de. For nu at ven­de til­ba­ge til det med kal­det og det bor­ger­li­ge om­bud. Hvor­dan kun­ne hun? Omvendt er ra­se­ri­et al­tid til at over­se, når der bli­ver hop­pet den an­den vej. Så går snak­ken på rum­me­lig­hed, samvit­tig­hed og al­le har ret til et fedt job. Vel­kom­men til. Ba­re spørg mar­kan­te SF-af­hop­pe­re i skik­kel­se af Astrid Krag, Jes­per Pe­ter­sen, Mat­ti­as Tes­faye. Na­tur­lig­vis var kreds­for­man­den i Hels­in­gør og­så ra­sen­de over med­del­el­sen fra Per­nil­le Sch­noor, som hun fik midt i af­tens­ma­den. Som kreds­for­mand Vi­be­ke Sch­midt ud­tal­te til DR: »Jeg var li­ge ved at få rød­vi­nen galt i hal­sen.« OG DET ER der jo ik­ke syn­der­lig me­get hånd­ba­jer, An­ker Jør­gen­sen el­ler sme­de­ar­bej­der over. Lyk­kes­me­den ta­ger over som sel­ve stil­lings­be­skri­vel­sen. At va­e­re sin egen af slagsen, selv­om fol­ke­tings­ar­bej­det trods alt al­tid har va­e­ret bun­det op på per­son­lig over­be­vis­ning og at stem­me der­ef­ter. Som nog­le få i en­kelt­til­fa­el­de og gi­vet­vis for ek­semp­lets og mar­ke­rings­tran­gens skyld da og­så prak­ti­se­rer, men som i la­eng­den og i in­si­ste­ren­de fald er en op­s­li­den­de di­sci­plin. Nye vin­de og vin­der­dags­ord­ner bla­e­ser. Kød­frie da­ge ek­sem­pel­vis, som ud­gjor­de en gri­n­ag­tig­gjort en af slagsen for gan­ske ny­lig. In­gen i ga­met gri­ner for al­vor la­en­ge­re. Jo, jo, lat­ter­lig­gø­rel­sen er frem­de­les et pa­ra­me­ter i po­li­tik, men med Etisk Rå­ds an­be­fa­ling af af­gif­ter på ok­se­kød som led i kli­ma­kam­pen, vil vi og­så her se va­er­diskre­det i gang­ba­re par­ti­pro­gram­mer. Som Per­nil­le Sch­noor og an­dre ef­ter hen­de vil hen­vi­se til, når de skri­der vi­de­re i kar­ri­e­ren...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.