Mary til fa­el­les­spis­ning på Nørr

BT - - NYHEDER -

MAD MOD EN­SOM­HED duk­ke­de op og slog sig ned blandt en grup­pe pi­ger og et par ae­l­dre ma­end. Ved sin si­de hav­de hun di­rek­tør i Mary Fon­den, Hel­le Øster­gaard.

En stors­mi­len­de pi­ge på ot­te år gav en buket blom­ster til Kron­prin­ses­sen, der vin­ke­de rundt til den sto­re for­sam­ling på om­kring 400 men­ne­sker.

Ef­ter et par ind­le­den­de ta­ler, ind­t­og Mary sce­nen og greb en mi­kro­fon, der dog ik­ke rig­tig vir­ke­de.

»Skal jeg rå­be?« jo­ke­de Kron­prin­ses­sen, der i ste­det valg­te at be­nyt­te lej­lig­he­den til at ud­brin­ge en skål, mens tek­ni­ke­ren fik ord­net ly­den. God mad skal de­les med an­dre Som for­mand for Mary Fon­den, der net­op har til for­mål at be­ka­em­pe so­ci­al iso­la­tion og en­som­hed, tog hun or­det:

»Der fin­des ik­ke én op­skrift på det go­de må­l­tid. Men der fin­des nog­le fa­ste in­gre­di­en­ser. Der skal va­e­re no­get god mad, og der skal helst va­e­re no­gen at de­le den med. Det go­de Uan­set be­hov er det rart at ha­ve et valg – at kun­ne va­el­ge at spi­se sam­men med an­dre, når man har lyst må­l­tid er en an­led­ning til at va­e­re sam­men med an­dre men­ne­sker. Der er no­get om, at vej­en til vo­res hjer­te går gen­nem vo­res ma­ve – det ga­el­der ik­ke kun ma­end – i hvert fald ik­ke for mit eget ved­kom­men­de,« lød det blandt an­det fra Kron­prin­ses­se Mary, som kald­te det »im­po­ne­ren­de«, at så man­ge dan­ske­re hav­de sat sig til bords for at de­le af­te­nens må­l­tid med nye an­sig­ter.

Hun for­tal­te og­så om, hvor­dan et af­tens­må­l­tid ty­pisk fo­re­går hjem­me på Ama­li­en­borg sam­men med Kron­prins Fre­de­rik og de­res fi­re børn:

»Må­l­ti­det er en an­led­ning til at forta­el­le og til at lyt­te – der har må­ske va­e­ret en ek­stra god leg i bør­ne­ha­ven el­ler en sa­er­lig sva­er op­ga­ve i sko­len – med fi­re børn er der man­ge hi­sto­ri­er, der skal forta­el­les, og det kan va­e­re sva­ert at bli­ve op­da­te­ret he­le vej­en rundt. Det er der­for og­så no­get af en ek­stra ud­for­dring, når Vin­cent midt i ta­le­strøm­men ud­bry­der ’Stille­leg!’. Det gi­ver godt nok Fre­de­rik og mig et øje­bliks ro til at ud­veks­le et par ord – for vi har for la­en­ge si­den meldt os ud af den leg, men det bli­ver kun et par ord, for­di stil­he­den sja­el­dent va­rer la­en­ge.« Hver fjer­de spi­ser i en­som­hed I sin ta­le na­evn­te hun en tid­li­ge­re un­der­sø­gel­se, der vi­ser, at hver fjer­de dan­sker sav­ner no­gen at spi­se af­tens­mad med.

»En­som­hed hand­ler net­op om sav­net af men­ne­sker i ens liv – om

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.