Ebro

BT - - NYHEDER -

ik­ke at ha­ve den kon­takt til an­dre, som man har be­hov for. Vo­res be­hov er ik­ke nød­ven­dig­vis ens – for nog­le er det i or­den at spi­se for sig selv hver af­ten, mens an­dre fø­ler et vold­somt savn ved at sid­de ale­ne. Men uan­set be­hov er det rart at ha­ve et valg – at kun­ne va­el­ge at spi­se sam­men med an­dre, når man har lyst.«

Kron­prin­ses­sen hå­ber, at det lands­da­ek­ken­de ini­ti­a­tiv, som Fol­ke­be­va­e­gel­sen mod En­som­hed står bag, kan va­e­re med til at hal­ve­re an­tal­let af en­som­me dan­ske­re in­den 2020. ’Dan­mark spi­ser sam­men’ er et nyt ini­ti­a­tiv og en lands­da­ek­ken­de kampag­ne, der har som mål at frem­me fa­el­les­ska­bet gen­nem må­l­ti­der. Ar­ran­gø­ren er Fol­ke­be­va­e­gel­sen mod En­som­hed, som er skabt af fle­re end 60 or­ga­ni­sa­tio­ner, for­e­nin­ger, sko­ler, kom­mu­ner og virk­som­he­der. På hjem­mesi­den dan­mark­spi­ser­sam­men.dk kan du al­le­re­de nu fin­de mas­se­vis af ar­ran­ge­men­ter, som du kan til­mel­de dig. El­ler du kan selv op­ret­te et må­l­tid og in­vi­te­re. Un­der­sø­gel­sen

’En­som­hed i be­folk­nin­gen’ fra Re­gion Midtjyl­land, der in­de­hol­der svar fra 33.285 dan­ske­re, pe­ger på, at der er fle­re end 210.000 voks­ne en­som­me i Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.