Fri­ka­del­ler mod en­som­hed

BT - - NYHEDER -

FA­EL­LES­SKAB ’Tør du ta­le med en frem­med?’, står der på en ra­ek­ke af de så­kald­te sam­ta­le-ba­en­ke, der er pla­ce­ret for­an Nør­re­bro­hal­len i Kø­ben­havn. Og det er li­ge pra­e­cis det, som ini­ti­a­ti­vet ’Dan­mark Spi­ser Sam­men’ hand­ler om: At kom­me hin­an­den ved og be­ka­em­pe en­som­hed.

Fle­re ste­der i lan­det hav­de om­kring 2.000 dan­ske­re i går sam­let sig til fa­el­les­spis­ning ar­ran­ge­ret af Fol­ke­be­va­e­gel­sen mod En­som­hed, som blandt an­dre Mary Fon­den, Rø­de Kors og AE­l­dre Sa­gen er en del af.

På Nør­re­bro i Kø­ben­havn var der da­ek­ket op med hvi­de du­ge til i alt 400 per­so­ner, der stod i en lang kø for at kom­me ind.

En blan­det ska­re af un­ge, pen­sio­ni­ster, bør­ne­fa­mi­li­er og man­ge Vi er al­le­re­de godt i gang med at ae­v­le-ba­ev­le ved vo­res bord an­dre sat­te sig til bords på kryds og tva­ers for at la­e­re hin­an­den bed­re at ken­de. Fri­vil­li­ge bord-va­er­ter hjalp til med at sa­et­te gang i snak­ken, li­ge som der lå ’Snak-spil’ på bor­de­ne med spørgs­mål som ’Hvad er et godt barn­doms­min­de for dig?’,’Hvil­ke tre ting vil du ger­ne nå, før du dør?’ og ’Hvad er din skø­re­ste va­ne?’. Et ta­bu­belagt em­ne En af del­ta­ger­ne var 67-åri­ge Claus Jensen, der bor i Kø­ben­havns Nord­vest-kvar­ter.

»Jeg sy­nes, det er en rig­tig god idé. Der er man­ge men­ne­sker, som ik­ke tør in­drøm­me, at de er en­som­me. Men det hand­ler rent ud sagt ba­re om at let­te rø­ven fra ha­ci­en­da­en og kom­me ud og mø­de nog­le men­ne­sker. Vi er al­le­re­de godt i gang med at ae­v­le-ba­ev­le ved vo­res bord,« ly­der det med et grin fra pen­sio­ni­sten, der godt selv kan nik­ke gen­ken­den­de til fø­lel­sen af en­som­hed.

»Men jeg er hel­dig­vis god til at snak­ke med an­dre men­ne­sker. Ef­ter min bil blev stjå­let, er jeg be­gyndt at bru­ge of­fent­lig trans­port. Det er lidt li­ge som at va­e­re de­ment – så mø­der man nye men­ne­sker he­le ti­den,« ly­der det fra Claus Jensen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.