Bo­li­ge­je­re kan for­ven­te fle­re ud­gif­ter

BT - - NYHEDER -

TERMINER Reg­nin­gen bli­ver må­ske stør­re for bo­li­ge­jer­ne i Dan­mark. Er­hvervs- og va­ekst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen (V) for­ven­ter, at samt­li­ge af lan­dets bo­li­ge­je­re kan se frem til en pris­stig­ning, når yder­li­ge­re ka­pi­tal­krav til pen­ge­in­sti­tut­ter bli­ver ved­ta­get.

Det si­ger han iføl­ge bu­si­ness.dk.

»Det er min for­vent­ning, at der kom­mer yder­li­ge­re re­gu­le­rings­krav, og­så til de dan­ske pen­ge­in­sti­tut­ter.

Vi får først af­kla­ring på, hvor stort det bli­ver, og i hvil­ket om­fang det kom­mer til at be­rø­re den dan­ske re­al­kre­dit, når vi ser de po­ten­ti­el­le an­be­fa­lin­ger, som Ba­sel-ko­mitéen kom­mer med. Men jeg kan ik­ke sa­et­te tal på det. Det er for tid­ligt,« si­ger Tro­els Lund Poul­sen iføl­ge bu­si­ness.dk. No­get på ki­ste­bun­den Mel­din­gen fra Tro­els Lund Poul­sen kom­mer, ef­ter at han fredag mød­tes med den sven­ske na­tio­nal­bank­di­rek­tør og for­mand for Ba­sel-ko­mitéen, Ste­fan Ing­ves, om de kom­men­de ska­er­pe­de ka­pi­tal­krav til den dan­ske re­al­kre­dit­sek­tor.

Ba­sel-ko­mitéen er ned­sat for at und­gå fi­nanskri­ser ved at re­gu­le­re fi­nans­sek­to­ren. Den in­ter­na­tio­na­le ko­mité ar­bej­der blandt an­det på nye ret­nings­linjer for, hvor me­get ban­ker og re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter skal ha­ve på ki­ste­bun­den til dår­li­ge ti­der.

Mø­det med Ing­ves kom­mer i kølvan­det på To­tal­kre­dits for­hø­jel­ser af bi­drags­sat­ser­ne.

Det skab­te stor virak, og Nykre­dit-kon­cer­nen fik me­gen kri­tik for at ha­e­ve bi­drags­sat­ser­ne for kun­der­ne i dat­ter­sel­ska­bet To­tal­kre­dit fra og med 1. juli.

Iføl­ge Nykre­dit skal kon­cer­nen skaf­fe 15 mil­li­ar­der kro­ner for at le­ve op til de kom­men­de EU-krav.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.