WHO slår alarm: Fa­re for langt fle­re zi­ka-til­fa­el­de

BT - - NYHEDER -

Der er en po­ten­ti­el ri­si­ko for, at an­tal­let af til­fa­el­de af zi­ka­in­fek­tio­ner kan sti­ge mar­kant i de kom­men­de må­ne­der.

Så­dan ly­der ad­vars­len fra Ver­dens­sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen (WHO), der i går og i dag har kon­fe­ren­ce om virus­sen i Pa­ris.

Her er 600 syg­dom­s­eks­per­ter fra 43 lan­de sam­let for at drøf­te zi­kavirus­sen, der li­ge nu ha­er­ger i Lat­i­na­me­ri­ka, og som WHO be­trag­ter som en glo­bal trus­sel.

Sam­ti­dig ad­va­rer WHO om, at zi­kavirus ri­si­ke­rer at spre­de sig til nye de­le af ver­den, for­di myg­ge­sa­e­so­nen står for dø­ren i Eu­ro­pa, li­ge­som sand­syn­lig­he­den for, at virus­sen kan over­fø­res seksu­elt, fo­re­lig­ger.

For om­kring to uger si­den slog for­ske­re en­de­ligt fast, at der ik­ke la­en­ge­re her­sker no­gen tvivl om, at den myg­gebår­ne zi­kavirus er år­sag til med­fød­te mis­dan­nel­ser hos fo­stre. Det ga­el­der ek­sem­pel­vis mi­kro­ke­fa­li (bil­le­det), hvor børn kom­mer til ver­den med unor­malt små kra­ni­er, og der­for kan ud­vik­le hjer­neska­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.