Kli­ma­sa­gen er ik­ke

BT - - NYHEDER -

det 45,9 kg CO2 at pro­du­ce­re ét kg ok­se­kød, mens det til sam­men­lig­ning kun kra­e­ver 3,1 kg CO2 for ét kg kyl­ling.

»Fø­de­va­re­sek­to­ren er en stør­re be­last­ning for kli­ma­et end den sam­le­de trans­port­sek­tor, så det si­ger no­get om vig­tig­he­den af det her,« si­ger Henrik Saxe.

Han me­ner, at man over­ser kød­pro­duk­tio­nen i kli­ma­de­bat­ten, og der­for sy­nes han, at af­gif­ten på ok­se­kød er en god idé.

»Det skal ske før el­ler se­ne­re, for det er et red­skab i va­er­k­tøjskas­sen til at re­du­ce­re kli­ma­for­an­drin­ger­ne.« 29 kg om året Den en­kel­te dan­sker spi­ser i gen­nem­snit knap 29 kg ok­se­kød om året, men Henrik Saxe an­be­fa­ler, at man kun spi­ser ca. ni kg.

Det er 20 kg min­dre om året, hvil­ket vil sva­re til, at der ud­le­des ca. et ton min­dre CO2 pr. per­son år­ligt.

»Hvis du ska­e­rer dit for­brug af ok­se­kød til en tred­je­del, så sva­rer det til, at du kø­rer 6.000 km min­dre i bil om året,« si­ger Henrik Saxe.

Hos Gre­en­pea­ce Dan­mark me­ner man og­så, at Etisk Råd har fat i no­get rig­tigt i for­hold til at bru­ge af­gif­ter til at aen­dre ad­fa­er­den.

»Vi skri­ger, hver gang de kom­mer, men vi kø­ber fa­er­re pla­sti­cpo­ster, for­di de ko­ster pen­ge nu. Ad­fa­erds­re­gu­le­ren­de af­gif­ter vir­ker,« si­ger Bir­git­te Lesan­ner, chef for Gre­en­pea­ce Dan­mark. Hvis du ska­e­rer dit for­brug af ok­se­kød til en tred­je­del, så sva­rer det til, at du kø­rer 6.000 km min­dre i bil om året Vi har som sam­fund ik­ke blan­det os i hin­an­dens valg af fø­de­va­rer ud fra et kli­ma­hen­syn før. Men nu har vi få­et øj­ne­ne op for fø­de­va­rer­nes be­ty­de­li­ge bi­drag til kli­ma­for­an­drin­ger

KILDE: HENRIK SAXE, DR.AGRO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.