Gen­fund­ne kas­ser med An­ders And- bla­de var en and

BT - - NYHEDER -

DÅR­LIG JOKE Hi­sto­ri­en om en va­er­di­fuld sam­ling stjå­l­ne An­ders And-bla­de fik i går nyt liv, og for en kort stund tro­e­de den ret­ma­es­si­ge ejer, at sam­lin­gen var ble­vet bragt til ve­je knap to år ef­ter ty­ve­ri­et. Men det he­le skul­le til­sy­ne­la­den­de vi­se sig at va­e­re en dår­lig joke. Det forta­el­ler mar­ke­ting­chef i Eg­mont Publis­hing Git­te Hof­f­mann Han­sen.

»Ud fra de op­lys­nin­ger, vi har få­et, reg­ne­de vi selv­føl­ge­lig med, at det var vo­res sam­ling, der var ble­vet fun­det. Men det var det alt­så ik­ke,« si­ger hun.

Tid­li­ge­re på da­gen duk­ke­de 20 flyt­te­kas­ser op hos ad­vo­kat Kå­re Pi­hl­mann, der har kon­tor i Nyhavn i Kø­ben­havn. Ad­vo­ka­ten var sik­ker på, at der var ta­le om en sam­ling An­ders And-bla­de, der var ble­vet stjå­let fra Eg­monts tryk­ke­ri i Sko­vlun­de i maj 2014.

»En af mi­ne kli­en­ter sid­der va­re­ta­egts­fa­engs­let i en helt an­den ty­pe sag. Men en dag sag­de han til mig, at han kun­ne hja­el­pe med at få den stjå­l­ne sam­ling bragt til ve­je igen,« for­tal­te Kå­re Pi­hl­mann.

»Det ly­der in­ter­es­sant, sag­de jeg - og nu står der 20 flyt­te­kas­ser hos mig,« sag­de han først på ef­ter­mid­da­gen i går og til­fø­je­de, at han ik­ke nå­e­de at hil­se på de per­so­ner, der af­le­ve­re­de kas­ser­ne. Ind­hold over­ra­ske­de Se­ne­re på da­gen blev kas­ser­ne over­dra­get til Eg­mont, som alt­så kun­ne kon­sta­te­re, at der ik­ke var ta­le om den sav­ne­de sam­ling.

»Vi kan kon­sta­te­re, at der ik­ke er et ene­ste An­ders And­blad imel­lem ma­te­ri­a­let,« si­ger Git­te Hof­f­mann Han­sen.

»Der er an­dre An­ders An­dud­gi­vel­ser så­som Jum­bobø­ger, men in­gen de­ci­de­re­de bla­de,« ud­dy­ber hun.

Om den fa­engs­le­de mands mo­tiv til at hja­el­pe for­la­get og po­li­ti­et har ad­vo­kat Kå­re Pi­hl­mann for­kla­ret, at man­den for­ment­lig ger­ne vil stå på god fod med po­li­ti­et.

»Min kli­ent øn­sker ik­ke at få du­sør el­ler an­den be­løn­ning. Men han har sagt, at han ik­ke har no­get imod at få et års abon­ne­ment, for­di han i fa­engs­let har god tid til at la­e­se,« sag­de Kå­re Pi­hl­mann.

An­ders And-sam­lin­gen be­står af ula­e­ste bla­de, her­un­der det al­ler­før­ste blad fra 1949. Iføl­ge Eg­mont er sam­lin­gen va­er­di­fuld og for­ment­lig i mil­li­onklas­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.