SFs lo­kal­po­li­ti­ske spids

BT - - NAVNE -

Jeg tror ik­ke, at det er sundt for de­mo­kra­ti­et, når vi po­li­ti­ke­re sid­der for la­en­ge på vo­res ta­bu­ret­ter. Der er brug for ro­ta­tion hvor den nye lov be­gra­en­se­de mu­lig­he­der­ne for ak­tind­sigt.

Til­sva­ren­de er Thom­sen og SF ban­ner­fø­re­re for, at Kø­ben­havns Kom­mu­ne fra det kom­men­de ef­ter­år har be­slut­tet at ind­fø­re bil­frie da­ge i Kø­ben­havn. Bi­ler­ne ud af by­en-slo­ga­net er sta­dig brug­bart på den kø­ben­havn­ske ven­stre­fløj. Ja til can­na­bis Det ide­o­lo­gi­ske bli­ver dog li­ge så of­te kom­bi­ne­ret med det prak­ti­ske ar­gu­ment. Det ske­te se­ne­st på SFs lands­mø­de, hvor Nin­na Thom­sen stod i spid­sen for et for­slag om, at SF skul­le skif­te kurs og gå ind for en le­ga­li­se­ring af can­na­bis.

Kurs­skif­tet – som si­den blev ved­ta­get af lands­mø­det – be­grun­de­de hun bå­de med, at hun fin­der det ma­er­ke­ligt at kri­mi­na­li­se­re en stor del af be­folk­nin­gen, der ser can­na­bis som et rus­mid­del på linje med al­ko­hol – men hun ar­gu­men­te­re­de og­så helt lav­prak­tisk med, at en af­kri­mi­na­li­se­ring vil­le gø­re det let­te­re at hja­el­pe mis­bru­ge­re og sa­en­ke kri­mi­na­li­te­ten.

Nin­na Thom­sen har va­e­ret po­li­tisk le­der af SF i Kø­ben­havn si­den 2011, hvor den hid­ti­di­ge le­der, Bo As­mus Kjeld­gaard, trak sig grun­det en sag om bo­pa­el.

I en år­ra­ek­ke har hun til­hørt SFs lo­kal­po­li­ti­ske eli­te, og i den egen­skab har hun ik­ke tø­vet med at bru­ge sin pro­fil til at blan­de sig i par­tiets to se­ne­ste for­mandsvalg, som par­ti­et har va­e­ret igen­nem. I 2012 var hun hur­tig ude med sin støt­te til Astrid Krag, der si­den tab­te val­get til An­net­te Vil­helm­sen, og godt et år ef­ter bak­ke­de hun ak­tivt op om Pia Ol­sen Dyhr som ny SF-for­mand.

Nin­na Thom­sen bor på Nør­re­bro med sin ka­e­re­ste og de­res tre børn. Hun er ud­dan­net cand.sci­ent.pol. fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, og in­den hun blev fuld­tidspo­li­ti­ker, var hun fuld­ma­eg­tig i Gladsaxe Kom­mu­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.