Lin­ses bryster un­der kni­ven

BT - - TV / RADIO -

SILIKONE Skan­di­navi­ens stør­ste bryster. Men ef­ter fle­re år med en enorm barm er det til­sy­ne­la­den­de ble­vet for me­get af det go­de for Lin­se Kes­sler.

Den 50-åri­ge re­a­li­ty-stjer­ne har nu gen­nem­gå­et en ri­si­ko­fyldt brystre­du­ce­ren­de ope­ra­tion. Det bli­ver af­slø­ret i den­ne sa­e­son af ’Fa­mi­li­en fra Bryg­gen’. I trai­ler­ne for na­e­ste uges af­snit bli­ver se­er­ne he­vet med på en kli­nik, hvor Lin­se Kes­sler får ope­re­ret si­ne bryster min­dre.

Ope­ra­tio­nen er ble­vet gen­nem­ført for cir­ka fi­re uger si­den.

Øn­sket om knapt så sto­re bryster er ik­ke nyt hos den 50-åri­ge re­a­li­ty­stjer­ne. I bo­gen ’Lin­se – jeg gør hvad jeg vil’ fra 2014 for­tal­te hun, at hun drøm­te om at få gjort si­ne bryster min­dre, og det øn­ske har hun si­den holdt fast i. Hun har tid­li­ge­re ud­talt, at hun syn­tes, at hen­des bryster var ble­vet for kun­sti­ge, og at hun hel­le­re vil­le ha­ve nog­le me­re na­tur­li­ge bryster med ’kun’ 1.600 ml silikone i hver. Blø­de og la­e­kre »Så får de lidt me­re be­va­e­ge­lig­hed, så jeg kan få de ha­en­ge­bryster, jeg godt kun­ne ta­enk­te mig. Så kom­mer de til at vir­ke blø­de og la­e­kre i ste­det for me­get fa­ste og bal­lo­n­ag­ti­ge,« har hun tid­li­ge­re sagt til BT.

Det var dog ik­ke helt let for Lin­se Kes­sler at fin­de en kirurg, som vil­le rø­re de enor­me bryster.

På grund af stør­rel­sen er ri­si­ko­en for in­fek­tion nem­lig stør­re end nor­malt, og tid­li­ge­re har re­a­li­ty­stjer­nen for­talt, at hun hav­de sva­ert ved at fin­de en kirurg i Dan­mark og der­for un­der­søg­te si­ne mu­lig­he­der i ud­lan­det.

Nu er hen­des øn­ske til­sy­ne­la­den­de en­de­lig ble­vet op­fyldt. Hvor me­get min­dre, de enor­me bryster er ble­vet, er dog end­nu ik­ke kom­met frem. Af­snit­tet om Lin­se Kes­slers ope­ra­tion bli­ver vist på TV3 tors­dag kl. 20.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.