En rig­tig ra­cer

Der er la­ek­ket spe­ci­fik­ke tal på, hvor hur­tig den nye Re­nault-mo­tor bli­ver

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - EK­STRA FART Da­ni­el Martinsen | danm@spor­ten.dk

Ke­vin Magnus­sen kan godt be­gyn­de at gla­e­de sig. For dan­ske­ren vil snart kun­ne se frem til at kø­re li­ge knap et halvt se­kund hur­ti­ge­re pr. om­gang. Det vil bli­ve det kon­tan­te ud­byt­te af den mo­tor-op­da­te­ring, som Re­nault ef­ter pla­ner­ne vil gen­nem­fø­re i ju­ni, om­kring det ca­na­di­ske grand­prix.

End­nu har det fran­ske Formel 1-hold ik­ke meldt of­fi­ci­elt ud om pla­ner­ne – men det er ef­ter­hån­den en of­fent­lig hem­me­lig­hed i pad­do­ck­en, at det vil kom­me til at ske.

Kø­rer­ne snak­ker om det. Team­che­fer­ne snak­ker om det. BT har og­så tid­li­ge­re skre­vet om det. Halvt se­kund Nu kan BBCs le­den­de Formel 1-skribent An­drew Benson for før­ste gang afsløre me­re pra­e­ci­se tal for, hvor me­get ek­stra power, der kom­mer i Re­naults mo­tor til den tid:

0,45 se­kund pr. om­gang el­ler om­kring 30 he­ste­kra­ef­ter.

Iføl­ge BBC er ’in­si­de­re ret sik­re på, at Ca­na­da-op­da­te­rin­gen kom­mer til at le­ve op til for­vent­nin­ger­ne’.

Og ba­re for li­ge at slå fast. Et halvt se­kund er en del i Formel 1-sam­men­ha­eng.

»Iso­le­ret set er det jo en pa­ent stor frem­gang, hvis de vir­ke­lig kan det. Nor­malt snak­ker man om hund­re­de­de­le i for­hold til for­bed­rin­ger,« si­ger Bo Baltzer, der er sport­s­chef i Dansk Au­to­mo­bil Sports Uni­on (DASU).

Han på­pe­ger, at de ek­stra he­ste­kra­ef­ter kan kom­me til ud­tryk på for­skel­lig vis.

»Nu kom­mer det og­så an på, hvor­dan den ek­stra power ud­mønt­er sig. Er det top­spe­ed, som vil be­ty­de, at de vil kø­re hur­ti­ge­re på langsi­den? Er det me­re i op­tra­ek­ket på vej ud af svin­get? El­ler er det i he­le spek­t­ret om­kring om­drej­nin­ger,« si­ger Bo Baltzer.

Det an­slås, at Re­nault al­le­re­de i vin­ter­pau­sen for­bed­re­de sin mo­tor med 50 he­ste­kra­ef­ter i for­hold til 2015, men der er sta­dig et styk­ke op til Formel 1-fel­tets sta­er­ke­ste mo­tor fra Mer­ce­des.

Af­stan­den fra Re­nault-mo­to­rens yde­ev­ne til Mer­ce­des’ dit­to skul­le va­e­re om­kring 35-50 he­ste­kra­ef­ter.

I den sam­men­ha­eng vil de 30 ek­stra he­ste­kra­ef­ter, som Re­naults ju­ni­op­da­te­ring la­eg­ger op til, be­ty­de en del.

»Man skal ta­en­ke på, at de an­dre og­så lø­ben­de kom­mer med op­da­te­rin­ger,« på­pe­ger Bo Baltzer dog.

»Men de bli­ver ik­ke så sto­re, for de er la­en­ge­re frem­me i ud­vik­lin­gen, og der er re­elt set min­dre, de kan gø­re. For de er na­er­me­re det ul­ti­ma­ti­ve mål end Re­a­nult,« si­ger sport­s­che­fen fra DASU. Fle­re op­da­te­rin­ger Det sam­me syns­punkt er Wil­li­ams-kø­re­ren Fe­lipe Mas­sa kom­met med. Med tan­ke på Re­naults for­ven­te­de frem­gang hå­ber han på det sam­me i for­hold til den Mer­ce­des-mo­tor, der sid­der i hans ra­cer.

»Jeg hå­ber, at vi og­så får en op­da­te­ring i Ca­na­da, så de ik­ke er de ene­ste, der for­bed­rer mo­to­ren. Jeg ved ik­ke, hvor me­get en ny Mer­ce­des­mo­tor kan gi­ve, men jeg hå­ber på, at det gi­ver no­get. Nu må vi se, hvad der sker,« har Fe­lipe Mas­sa for ny­lig sagt.

Det se­ne­ste grand­prix blev en skuf­fel­se for Re­nault, der hav­de pro­ble­mer med at føl­ge med på top­far­ten.

Ke­vin Magnus­sen blev num­mer 17 i Shang­hai, mens Jo­ly­on Pal­mer blev num­mer sjok.

Nu ven­ter yder­li­ge­re tre ud­for­dren­de grand­prixer for Re­nault­kø­rer­ne – i Rusland, Spa­ni­en og Mo­na­co – in­den den nye og for­bed­re­de mo­tor bli­ver sat i de gu­le ra­ce­re.

Det skul­le og­så ger­ne kun­ne ses på pra­e­sta­tio­ner­ne på ba­nen.

»Det ek­stra hal­ve se­kund kan va­e­re med til at sen­de dem op i mid­ter­fel­tet igen. Dér var de i be­gyn­del­sen af sa­e­so­nen, men si­den er de sak­ket bag­ud og kom­met ned i den ne­der­ste tred­je­del,« si­ger Bo Baltzer. I før­ste om­gang vil et halvt se­kund kun­ne ma­er­kes, når kval­fi­ka­tio­nen skal kø­res.

»Hvis de først når op blandt de før­ste 12-14 styk­ker og kan star­te derom­kring, vil sand­syn­lig­he­den for at sco­re po­int bli­ve no­get stør­re,« si­ger Bo

Baltzer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.