Bendt­ner har kurs mod pa­ran­te­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DER ER IN­GEN bånd, der bin­der mig, og in­gen hol­der på mig nej’. Så­dan ly­der be­gyn­del­sen på Pi­noc­chio-san­gen, som de fle­ste ken­der. Nu kan Ni­ck­las Bendt­ner syn­ge med. Dog i knap så mun­tert et to­ne­le­je. På et tids­punkt, hvor hans kol­le­ger går ind i den af­gø­ren­de del af sa­e­so­nen, står Bendt­ner til­ba­ge uden klub og job – og med en lang na­e­se. I går blev da­gen, hvor VfL Wol­fsburg rev hans kon­trakt i styk­ker ef­ter et for­år i van­vid­dets tegn. Den dan­ske an­gri­ber var for vild og kon­tro­ver­si­el for Bun­des­liga-klub­ben, der utvivl­s­omt gla­e­der sig over at den fejl­slag­ne chan­ce, man tog med Bendt­ner, nu er et over­stå­et ka­pi­tel. Imens man i Wol­fsburg ån­der let­tet op over, at en di­strak­tion nu er skaf­fet af vej­en, er klum­pen i hal­sen med sik­ker­hed stør­re hjem­me hos Ni­ck­las Bendt­ner. Han skal nu – igen – gen­star­te sin kar­ri­e­re. Og den­ne gang er ud­gangs­punk­tet va­er­re, end det no­gen­sin­de har va­e­ret før. Det er na­tur­lig­vis go­de nyheder for Bendt­ner, at han nu er fri fra Wol­fsburg. De se­ne­ste ugers lim­bo har ik­ke va­e­ret no­gen til gavn. Slet ik­ke ho­ved­per­so­nen, der på grund af sin kon­trakt ik­ke har va­e­ret i stand til at tra­e­ne med, så la­en­ge en fra­tra­e­del­ses­ord­ning ik­ke var fa­er­dig­for­hand­let. Det er den nu, og Bendt­ner kan kø­re Fol­ke­vog­nen i ga­ra­gen med et to­cif­ret mil­li­onbe­løb på lom­men. Men her stiv­ner smilet og­så.

JEG SKAL IK­KE ro­de mig ud i en ana­ly­se af, hvad der er gå­et galt i Bendt­ners kar­ri­e­re. Jeg skal hel­ler ik­ke løf­te pe­ge­fin­ge­ren i skuf­fet for­ma­ning. Beg­ge de­le er gjort før, og man har ef­ter­hån­den na­e­sten op­gi­vet ae­v­red. I ste­det vil jeg til­la­de mig at kig­ge en smu­le frem. På hvad Bendt­ner skal, når han nu på­be­gyn­der end­nu en klub­j­agt fra bag­hjul.

Bendt­ner skal ik­ke ta­ge ’hjem’ til FC Kø­ben­havn. Og det sker na­ep­pe hel­ler. Selv om en kon­trakt med de kom­men­de dan­ske me­stre og klub­ben, hvor­fra an­gri­be­ren rej­ste ud, kun­ne va­e­re op­lagt, er det for ri­si­ka­belt.

Si­den Bendt­ner for snart fi­re uger si­den blev sendt hjem fra Wol­fsburg, har han bo­et i sin lej­lig­hed i Kø­ben­havn. Og her har han få­et en lil­le fors­mag på, hvad der ven­ter, hvis han ven­der hjem.

Kø­ben­havn er for lil­le, for vel­kendt og ik­ke mindst for gif­tig til, at det er her, Ni­ck­las Bendt­ner fort­sa­et­ter kar­ri­e­ren. Fri­stel­ser­ne og pro­vo­ka­tio­ner­ne er for man­ge, li­ge­som syn­lig­he­den er for stor. Ni­ck­las Bendt­ner kan kort sagt ik­ke sty­re sig og va­e­re den fod­bold­spil­ler, han te­o­re­tisk kun­ne va­e­re, hvis po­st­num­me­ret er 1553 på H.C. An­der­sens Bou­le­vard. Det har fol­ke­ne om­kring an­gri­be­ren ind­set.

I ste­det er kom­pas­set ret­tet mod en klub, hvor Bendt­ner kan le­ve i for­holds­vis ano­ny­mi­tet un­der en tra­e­ner, der tror på ham og er pa­rat til at gi­ve ham bå­de spil­le­tid og til­lid. Og det er og­så, hvad der skal til, hvis Ni­ck­las Bendt­ner ik­ke skal en­de som me­re end en pa­ren­tes og en pau­se­k­lovn i al­le an­dre sam­men­ha­en­ge end i den rød­hvi­de lands­hold­strø­je.

Vi er kom­met der­til, hvor en an­sa­et­tel­se af Ni­ck­las Bendt­ner vil va­e­re et ud­slag af et kom­pro­mis for stort set al­le klub­ber i Eu­ro­pas stør­re liga­er. Al­le ste­der vil han va­e­re en lot­to­kupon og en ri­si­ko. Der­for er Bendt­ner og­så selv nødt til at gå på kom­pro­mis. Fra al­le si­der er an­gri­be­ren ble­vet op­for­dret til at pri­o­ri­te­re spil­le­ti­den for­ud for alt an­det. Men an­gri­be­ren har i ste­det va­eg­tet øko­no­mi og pre­sti­ge hø­je­re. Den­ne gang skal han va­el­ge an­der­le­des. For val­get kom­mer na­ep­pe igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.