Ha­ev­nens ti­me for Pel­le­gri­ni

Kan ma­na­ger Ma­nu­el Pel­le­gri­ni fø­re Man­che­ster Ci­ty til sam­let sejr over Re­al Madrid i Cham­pions Le­agu­es se­mi­fi­na­le, vil han sam­ti­dig få ha­evn over sin tid­li­ge­re klub

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2015/16 - Dan­ny Long­hi An­drea­sen | dann@spor­ten.dk

I 2010 blev Ma­nu­el Pel­le­gri­ni fy­ret som tra­e­ner for ma­eg­ti­ge Re­al Madrid, så klub­ben i ste­det kun­ne indsa­et­te José Mourin­ho. Det blev en uva­er­dig af­sked for den nu­va­e­ren­de Man­che­ster Ci­ty-ma­na­ger, og episo­den den­gang vil lig­ge i chi­le­ne­rens bag­ho­ved i se­mi­fi­na­len i Cham­pions Le­ague. Ha­ev­nens ti­me er kom­met.

Den chi­len­ske ma­na­ger skrev i som­me­ren 2009 un­der på en to­årig kon­trakt med Re­al Madrid, og han blev den før­ste tra­e­ner un­der pra­esi­dent Fl­oren­ti­no Pérez’ an­den pe­ri­o­de i klub­ben.

Sam­ar­bej­det mel­lem Ma­nu­el Pel­le­gri­ni og Re­al Madrid slut­te­de dog før end plan­lagt. I sa­e­so­nen 2009/2010 røg Re­al Madrid ud i Cham­pions Le­agu­es ot­ten­de­dels­fi­na­le til upå­ag­te­de Ly­on, men den chi­len­ske tra­e­ner før­te hol­det til en fan­ta­stisk sa­e­son i La Li­ga. 96 sa­e­son­po­int blev ny re­kord til da­to, og selv om det ik­ke var nok til at vin­de mester­ska­bet, blev Ma­nu­el Pel­le­gri­nis ar­bej­de va­erds­at.

Ma­nu­el Pel­le­gri­ni blev fy­ret i maj 2010, og pra­esi­dent Fl­oren­ti­no Pérez hav­de få­et trum­fet José Mourin­ho ind som ny tra­e­ner. Og så var det el­lers så loven­de for­hold mel­lem Pel­le­gri­ni og kon­ge­klub­ben slut.

Eks­pert hos Vi­a­sat Jonas Schwartz ser til­ba­ge på den­gang, Ma­nu­el Pel­le­gri­ni fik spar­ket i den span­ske kon­ge­klub.

»Pel­le­gri­ni blev skudt ud ef­ter at ha­ve le­ve­ret en fan­ta­stisk sa­e­son, hvor de var op mod det sinds­sy­ge Pep Gu­ar­di­o­la-mand­skab (Bar­ce­lo­na, red.). Han er den Re­al Madrid­tra­e­ner i hi­sto­ri­en, der har den stør­ste vin­der­pro­cent. Så Pel­le­gri­ni vil ha­ve en kamp i kam­pen. Man kan ro­ligt si­ge, at Pel­le­gri­ni vil ha­ve ha­evn,« si­ger han til BT og fort­sa­et­ter.

»Pel­le­gri­ni le­ve­re­de et fan­ta­stisk styk­ke ar­bej­de i liga­en. Ef­ter fy­rin­gen men­te han, at han var ble­vet dol­ket i ryg­gen af Fl­oren­ti­no Pérez. Så det var en ulyk­ke­lig skils­mis­se. Pel­le­gri­ni føl­te ik­ke, det var den bed­ste af­sked. Kam­pe­ne mod Re­al Madrid bli­ver me­get spe­ci­el­le for ham.«

Jonas Schwartz for­kla­rer, at José Mourin­ho, der hav­de pra­este­ret sto­re re­sul­ta­ter med In­ter, lå num­mer ét på Fl­oren­ti­no Pérez’ li­ste over drøm­me­tra­e­ne­re. Re­al Madrid-pra­esi­den­ten men­te nem­lig ik­ke, Ma­nu­el Pel­le­gri­ni kun­ne fø­re Re­al Madrid til en Cham­pions Le­ague-ti­tel. Før­ste kamp Det er før­ste gang, Man­che­ster Ci­ty er i Cham­pions Le­agu­es se­mi­fi­na­le, og Ma­nu­el Pel­le­gri­ni kan godt la­eg­ge fløjls­hand­sker­ne i af­ten i for­sø­get på at få et godt ud­gangs­punkt til re­tur­kam­pen på San­ti­a­go Ber­nabéu i na­e­ste uge. Ha­ev­nen be­gyn­der hjem­me på Eti­had Sta­di­um i Man­che­ster i af­ten.

»For Man­che­ster Ci­ty hand­ler det for alt i ver­den om ik­ke at ind­kas­se­re et mål, for det er de fa­er­re­ste hold, der ta­ger ned på Ber­nabéu og sco­rer to mål. Jeg tror, det bli­ver ut­ro­ligt ta­et. Ci­ty har en for­del ved, at Ke­vin De Bruy­ne er kom­met i gang og er ble­vet en fak­tor. Han skal is­ce­nesa­et­tes fra Ci­tys syns­punkt over for kan­ter­ne,« si­ger Jonas Schwartz, der kom­men­te­rer på det fak­tum, at Cri­sti­a­no Ro­nal­do er tvivl­s­om hos Re­al Madrid.

»Hvis Ro­nal­do spil­ler, er han 100 pro­cent klar. Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, man va­el­ger at bru­ge ham, hvis ik­ke han er helt klar, for der ven­ter en sinds­syg af­slut­ning i La Li­ga, og der er en stor re­tur­kamp i na­e­ste uge.«

Man­che­ster Ci­ty må ef­ter alt at døm­me und­va­e­re Yaya Tou­re i af­ten, mens Ka­rim Ben­ze­ma for­ment­lig ik­ke er med hos Re­al Madrid. Hvis Cri­sti­a­no Ro­nal­do står over, er for­vent­nin­gen, at Ga­reth Ba­le skal ind og ta­ge sam­me an­svar, som han gjor­de i we­e­ken­dens liga­kamp mod Rayo Val­leca­no.

FO­TO: ACTION IMAGES OG REU­TERS

Ma­nu­el Pel­le­gri­ni fik en uva­er­dig af­sked i Re­al Madrid, da pra­esi­den­ten Fl­oren­ti­no Pérez (lil­le bil­le­de) fy­re­de ham ef­ter blot én sa­e­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.