Spalvis for­vist til birol­le

Lukas Spalvis var for tred­je kamp i tra­ek baenket, da Ran­ders og AaB mød­tes i en lang­ga­ber af de grum­me

BT - - SUPERLIGA - Las­se Vø­ge | lavg@spor­ten.dk

Su­per­liga­ens su­ve­ra­e­ne top­sco­rer og ba­en­ke­var­mer. Så­dan er sta­tus li­ge nu for AaBs spy­d­spids, Lukas Spalvis. Den li­tau­ske an­gri­ber høv­le­de mål ind ef­ter be­hag i ef­ter­å­ret, og det ka­ste­de i vin­ter en kon­trakt med den po­rtu­gi­si­ske stor­klub Spor­ting Lis­sa­bon af sig - dog skul­le den 21-åri­ge må­l­ra­ev spil­le sa­e­so­nen fa­er­dig for nord­jy­der­ne.

Og den øvel­se har vist sig sva­er for Spalvis, der i gårs­da­gens lang­ga­ber af et 0-0-op­gør ude mod Ran­ders FC for tred­je kamp i tra­ek var smidt på ba­en­ken. Og ef­ter op­gø­ret vir­ke­de den un­ge an­gri­ber mod­løs og en smu­le in­de­bra­endt.

»Må­ske er det ik­ke li­ge den bed­ste tid i min kar­ri­e­re.« Er det sva­ert at hol­det mo­det op­pe?

»Selv­føl­ge­lig er jeg ik­ke glad. Men jeg må ta­ge det, som det kom­mer.«

Det er vel ik­ke li­ge den af­slut­ning på din AaB-kar­ri­e­re, du hav­de drømt om?

»Selv­føl­ge­lig er det ik­ke rart. At va­e­re top­sco­rer i liga­en og så sid­de på ba­en­ken i tre kam­pe i tra­ek. Det tror jeg ik­ke, man har set før i no­genan­dre liga­er.« Har det va­e­ret sva­ert at fo­ku­se­re på AaB i det­te for­år?

»Selv­føl­ge­lig har det det. Jeg ved, at jeg ik­ke skal va­e­re her om et par må­ne­der - og at jeg skal til en stor­klub i Portu­gal. Men jeg skyl­der hol­det at yde mit bed­ste, så det må jeg for­sø­ge.« For­vir­ret ung mand AaBs ch­eftra­e­ner, Lars Søn­der­gaard, er­ken­der, at li­tau­e­ren har la­det sig på­vir­ke af vin­te­r­ens trans­fer­ra­es.

»Han er jo ik­ke ret gam­mel. 21 år, så vidt jeg ved. Så­dan en fyr ken­der ik­ke rig­tig til mod­gang. Ti­den om­kring kon­trak­tun­der­skri­vel­sen for­vir­re­de ham lidt. Han for­tal­te mig i ja­nu­ar, at han hav­de me­get sva­ert ved at sove om nat­ten. Og der­for tror jeg og­så, at han er hav­net i den­ne lidt sva­e­re fa­se.« Er der nog­le at­ti­tu­de-pro­ble­mer fra ham?

»Nej, han er sta­dig den sam­me Lukas.«

AaBs sport­s­chef, Al­lan Gaar­de, vil­le ef­ter­føl­gen­de ik­ke kø­be po­in­ten om, at det nok hav­de va­e­ret bedst, hvis Spalvis var ble­vet sendt til Portu­gal al­le­re­de i ja­nu­ar.

»Nej, over­ho­ve­det ik­ke. Lukas er en vig­tig spil­ler for os. Han er jo top­sco­rer i Su­per­liga­en, men hel­dig­vis er der kon­kur­ren­ce om plad­ser­ne i vo­res trup. Men jeg vil si­ge, at hvis ik­ke han er på­vir­ket af den op­ma­er­k­som­hed, han har op­le­vet, er han over­men­ne­ske­lig.« Døds­syg kamp Et uvejr af bi­bel­ske di­men­sio­ner op til kam­pen hav­de gjort ba­nen hur­tig. Og­så for hur­tig til at spil­ler­ne kun­ne føl­ge med. Fejl­af­le­ve­ring over­lap­pe­de fejl­af­le­ve­ring, og suk­ke­ne på tri­bu­ner­ne blev dy­be­re og dy­be­re. Hav­de man set kam­pen på tv, hav­de man nok hur­tigt zap­pet over på no­get me­re op­hid­sen­de - ’bo­ta­nik for be­gyn­de­re’ ek­sem­pel­vis.

Små 10 mi­nut­ter in­de i an­den halv­leg hav­de Lars Søn­der­gaard set nok, og han smed en iskold Spalvis ind. Men li­ta­tu­e­ren kun­ne hver­ken gø­re fra el­ler til, og op­gø­ret for­blev fort­sat im­po­ne­ren­de be­gi­ven­heds­løst. Og så­dan slut­te­de en kamp, der kun vil bli­ve hu­sket som en prut i sta­ti­stik­bø­ger­ne, uden mål.

Ran­ders FC-tra­e­ner Colin Todd var na­er­mest und­skyl­den­de, da han ef­ter­føl­gen­de skul­le re­flek­te­re over kam­pen.

»Jeg prø­ve­de al­le de tri­cks, der står i bo­gen. Vi skif­te­de beg­ge an­gri­be­re ud med an­dre an­gri­be­re. Vi hav­de det me­ste af bold­be­sid­del­sen, men vi fik al­drig rig­tig tru­et AaB. Jeg kan ik­ke kla­ge over ind­sat­sen, men jeg for­står godt, hvis no­gen sy­nes, det var en ke­de­lig kamp,« lød det fra bri­ten.

FO­TO: HEN­NING BAGGER

Aabs Lukas Spalvis ga­ber ka­e­ber­ne af led på ud­skift­nings­ba­en­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.